Audyty energetyczne - Usluger.pl

Oszczędzanie energii jest bardzo ważne. Zmniejsza nasze opłaty i chroni środowisko. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji działań mających na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie. Audyt określa też opłacalność wprowadzania zmian dotyczących oszczędności wykorzystywanej energii. Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny powinien zawierać inwentaryzację całego systemu grzewczego, określenie charakterystyki energetycznej budynku, określenie czy można przeprowadzić termomodernizację, ocenę opłacalności i wskazanie najlepszego, optymalnego rozwiązania dla budynku przechodzącego audyt.

Audyt oświetleniowy

Wykonawca: MAGEL SP. ZO.O. Audyty i świadectwa energetyczne

Firma MAGEL specjalizuje się w wykonywaniu audytów energetycznych. Ponadto oferujemy wykonanie audytów energetycznych przedsiębiorstw, audytów efektywności energetycznej, audytów termomodernizacyjnych, audytów oświetleniowych, świadectw energetycznych.

Audyt efektywności energetycznej

Wykonawca: ARDANTES GROUP Marek Żabicki

Zakres oferowanego audytu sprowadza się do diagnozy i opracowania Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa oraz doradztwo we wdrożeniu tego planu.

Diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa polega na:

Analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań optymalizujących zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej przedsię
Opracowaniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorcy niezbędnych danych i wskazówek, umożliwiających samodzielne podjęcie czynności skutkujących wdrożeniem działań optymalizujących zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej przedsię
Przeszkoleniu pracowników przedsiębiorstwa, w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw;

Zakres rzeczowy obejmuje:

Analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, która jest realizowana poprzez:
zebranie danych dotyczących charakterystyki i parametrów technicznych obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, w których użytkowana jest energia
zebranie danych dotyczących organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym stosowanych taryf i umów z dostawcami energii;
ocenę organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym w odniesieniu do możliwości utworzenia lub udoskonalenia istniejącego, systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie (należy przy tym stosować zasady, pojęcia i wytyczne zgodne z normą PN-EN ISO 50001);
zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia i weryfikacji oszacowań analitycznych, a w przypadku braku tych danych przeprowadzenie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wskazanie czynników wpływających na zużycie energii przez te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;
ocenę stanu technicznego oraz analizę rzeczywistego zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje, obejmującą inwentaryzację techniczną
analizę zachowania pracowników Klienta i jego dostawców w zakresie wykorzystania energii;
wyznaczenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje w stanie istniejącym z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych, katalogowych lub rzeczywistych pomiarów oraz czynników wpływających na zużycie energii przez te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;
zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań optymalizujących służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Klienta wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej uwzględniającej wysokość możliwych do uzyskania oszczędności zużycia energii, wysokość kosztów inwestycyjnych (koniecznych do poniesienia w celu wdrożenia posz

Audyty energetyczne

Wykonawca: P.U.H. DOMUS Sebastian Wardak

Wykonywanie audytów energetycznych budynków w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej na termomodernizację budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.
Wykonywanie audytów energetycznych budynków w celu uzyskania dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia oraz montaż OZE (odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, pomp ciepła). Dotacje POIiŚ przeznaczone są dla obiektów użyteczności publicznej utrzymywanych ze środków publicznych oraz budynków komunalnych.

audyty energetyczne

Audyt Energetyczny

Wykonawca: Cedomu Certyfikacja i Modernizacja Piotr Moruń

Firma wykonuje audyty energetyczne na potrzeby termomodernizacji.
Gwarantujemy pozytywną weryfikację przez BGK.
Wykonujemy audyty energetyczne i oświetleniowe na potrzeby RPO.
Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe PFU.
Audyty efektywności energetycznej.
Badania termowizyjne budynków i instalacji.

Audyt energetyczny

Wykonawca: Bartosz Piotrowicz F.H.U. GEO-STRUCTURE

GEO-STRUCTURE zajmuje się również budownictwem ekologicznym. Zakres oferty obejmuje zarówno projekty termomodernizacji obiektów, jak i audyty energetyczne z certyfikacją energetyczną. Jesteśmy w stanie zagwarantować najkrótszy możliwy czas realizacji zleceń oraz konkurencyjne ceny.

Audyt energetyczny

Audyty energetyczne

Wykonawca: FORMICA Tomasz Gałka

Świadczymy usługi związane z wykonaniem opracowań techniczno -ekonomicznych, audytów energetycznych lub remontowych w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W naszej ofercie także sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynku. Zapewniamy profesjonalnie wykonanie powierzonego nam zlecenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Wykonawca: ARENERGO Aleksander Wachulec

Audyt energetyczny to dokument, który daje podstawę do podjęcia celowości termomodernizacji, a także daje bankowi komercyjnemu, udzielającemu kredytu, dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie i nie budzi obaw co do spłaty kredytu.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy WIT Witold Radyjowski

Proszę o kontakt w celu dalszych informacji.

Audyty energetyczne

Wykonawca: Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski

Na indywidualne zlecenie przeprowadzamy audyty energetyczne obiektów budowlanych w celu uzyskania przez Inwestora premii termomodernizacyjnej. Zapraszamy do współpracy.

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Wykonawca: Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Dysponujemy odpowiednimi kadrami

Audyty energetyczne

Wykonawca: E-SPIN s.c.

,.,.,.

Audyt energetyczny/remontowy

Wykonawca: ENERGOZYSK Karol Latos

Audyt energetyczny jest elementem niezbędnym do otrzymania z Budżetu Państwa premii termomodernizacyjnej. Premia ta obejmuje wszystkie przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie wytwarzania, przesyłu, wykorzystania i użytkowania ciepła. Mogą z niej skorzystać zarówno właściciele domów jednorodzinnych jak i duże spółdzielnie mieszkaniowe, hotele, szkoły i inne.

Cena: 1000 zł

Audyt remontowy

Wykonawca: SKALA s.c.

Audyt remontowy jest opracowaniem dotyczącym budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed datą 14.08.1960r.
Przedsięwzięcia remontowe muszą zawierać określony zakres robót termomodernizacyjnych aby mogły zostać wsparte premią remontową. W związku z tym w audycie remontowym podobnie jak w audycie energetycznym konieczne jest wykazanie oszczędności energii i w tym celu wykonania Audytu Remontowego.
W przeciwieństwie do audytu energetycznego, nie występuje tu obliczenie wartości finansowej planowanych oszczędności, a tylko oszczędność energetyczne, premię w takim razie jest łatwiej uzyskać, jednakże należy pamiętać, iż zakwalifikowane mogą być wyłącznie budynki mieszkalne z przed 14 sierpnia 1960r.

Audyt remontowy

Audyt Energetyczny

Wykonawca: SKALA s.c.

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym rodzaj przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ze wskazaniem rozwiązań optymalnych zarówno pod względem ekonomicznym jak i oszczędności energii.

Audyt energetyczny jest podstawowym dokumentem, jeżeli chcemy ubiegać się o pomoc Państwa w postaci Premii Termomodernizacyjnej.
Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części tego kredytu.

Audyt Energetyczny

Audyty

Wykonawca: ASER

wykonujemy audyty oraz wydajemy certyfikaty energetyczne