Pomiary elektryczne - Usluger.pl

Pomiary elektryczne są niezbędne w zakresie szeroko pojętych działań budowlanych. Pomiary mają na celu kontrolę stanu obecnego różnego rodzaju instalacji oraz dać odpowiedź czy badane urządzenia elektryczne nie stanowią zagrożenia i spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa normy zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Najważniejszy etap pomiarów to oględziny, w trakcie których dokonuje się oględzin sposobów ochronnych przed porażeniami, obecności przegród ogniowych itp. Bada się czy urządzenia zostały dobrze dobrane, zainstalowane oraz czy jest do nich dobry dostęp w celach przeglądowych i kontrolnych.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: PHU ELMITECH

Pomiary elektryczne pod potrzeby klienta

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

Wykonawca: ARTEL Artur Ratajczyk

Pomiary elektryczne pozwalają Państwu poznać prawdziwy stan instalacji elektrycznej. Potrzeba ich okresowego wykonywania jest szczególnie istotna dla firm i zakładów produkcyjnych. Skomplikowane i kosztowne urządzenia i maszyny, podłączone do instalacji elektrycznej, wymagają stałego zasilania w prąd spełniające określone warunki. Jakiekolwiek odstępstwa od tych norm, mogą grozić jego nieprawidłową pracą, a nawet uszkodzeniem. Aby takich przypadków uniknąć, polecamy swoje usługi pomiarowe. Wykonujemy badania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary przeciwporażeniowe, rezystancji, a także pomiary oświetlenia. W naszej gamie usług znajduje się również sprawdzanie kolejności faz. Aby uzyskane przez nas wyniki były wiarygodne i dokładne, korzystamy z najwyższej jakości urządzeń pomiarowych. Swoje usługi kierujemy do firm na terenie całego województwa śląskiego i okolic. Zapewniamy elastyczność w zakresie czasu i terminu wykonania badania, jak również niezbędne dokumenty z wynikami. W razie nieprawidłowości, oferujemy pomoc w ich usunięciu i przywróceniu sprawności instalacji.

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Zakład Usługowy "Elektroinstal" Marian Przybylski

Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe. Nasza oferta obejmuje pomiary rezystancji: izolacji instalacji i urządzeń, kabli i przewodów, uziemień. Wykonujemy pomiary instalacji odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia. Proponujemy także: pomiary impedancji pętli zwarcia, badania wyłączników różnicowoprądowych, przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych.
Zapraszamy do współpracy!

Pomiary ochronne

Wykonawca: Instalacje Elektryczne, Domofonowe i Odgromowe, Pomiary Ochronne

domy , bloki , firmy , hale

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: eSowa.net Usługi Elektryczne

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, firm i lokali usługowych. Pomiary przeprowadzane są według aktualnych norm, miernikami z świadectwem legalizacji, przez pomiarowców z doświadczeniem i uprawnieniami.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: AMS TECHNIC Maciej Świech

Sprawdzenie rezystancji izolacji:
• Pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
• Pomiary natężenia oświetlenia
• Badanie wyłączników różnicowo – prądowych
• Badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
• Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
• Pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: M Patla Usługi Elektromechaniczne

Rodzaje pomiarów elektrycznych:
- pomiary instalacji elektrycznych na potrzeby odbioru budynku przez Powiatowy Inspektpoorat Nadzoru Budowlanego (PINB) po zakończeniu inwestycji.
-pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
-pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
-pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
-pomiar rezystancji izolacji obwodów
-pomiar rezystancji uziemień i gruntu
-pomiar impedancji pętli zwarcia
-pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Okresowe pomiary elektryczne

Wykonawca: EL-TECH Bełchatów SP. z o.o.

Proponujemy okresowe oraz odbiorcze pomiary elektryczne. Przeprowadzamy pomiary w domach prywatnych, lokalach użytkowych oraz biurach.
Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, stanowisk pracy oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Wykonawca: Firma Usługowo-Szkoleniowa BHP Complex mgr inż. Arkadiusz Gaweł

W ramach działalności wykonujemy pomiary elektryczne 5-letnie, pomiary głównych wyłączników prądu, pomiary instalacji odgromowej oraz oświetlenia. Działamy przede wszystkim na terenie powiatu żywieckiego i bielskiego. Zapraszamy do współpracy!

Montaż instalacji elektrycznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "KREATOR" Sławomir Cieślik

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zarówno do osób prywatnych jak i firm.
Nasza oferta obejmuje wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe oraz remontowe.

Analiza jakości zasilania

Wykonawca: ELENBI Elektroenergetyczne Biuro Inżynieryjne Michał Bereźnicki

Nasza oferta jest kierowana w szczególności do zakładów przemysłowych. Produkcja uzależniona jest od właściwego działania urządzeń technologicznych, zasilanych najczęściej elektrycznie. Ryzyko wystąpienia awarii jest tym większe, im więcej jest w zakładzie zainstalowanych urządzeń pobierających odkształcony prąd. Postoje zakładów przy wystąpieniu awarii mogą spowodować znaczne straty w produkcji.
Badania jakości zasilania pozwalają na wczesne wykrycie przyczyn potencjalnych awarii i na zastosowanie odpowiednich metod ich zapobiegania. Przeprowadzamy rejestracje parametrów energii elektrycznej: mocy czynnej, mocy biernej i pozornej, napięć, prądów, częstotliwości, harmonicznych i interharmonicznych, asymetrii, zapadów, wzrostów i przerw w napięciu.
Zapraszamy do współpracy!

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonawca: Elektryk Adam

POMIARY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PEŁNYM ZAKRESIE
POMIARY OKRESOWE.
POMIARY ELEKTRYCZNE .
POMIARY ŚWIATŁA I STANOWISK PRACY .

Pomiary ochronne

Wykonawca: HELEN-EL Helena Gregulska

Sprawdzenie nowej instalacji lub instalacji już eksploatowanej.

Pamiary elektrychne

Wykonawca: ELEKTRO-INSTAL

-pomiary uziemienia
-pomiary izolacji kabli
-inne pomiary

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki

Oferujemy pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary przeciwporażeniowych (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnico-prądowych)
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary kabli SN
 • pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN

Oferujemy badania instalacji elektrycznych
 • okresowe badania instalacji elektrycznej
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
 • badania elektryczne budynku
 • badania okresowe instalacji odgromowych i uziemiających
 • odbiór instalacji elektrycznej (oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej)