Przygotowywanie wniosków i pism urzędowych

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo administracyjne - przygotowywanie wniosków i pism urzędowych

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Przepisywanie protokołów rozpraw sporządzonych elektronicznie

Wykonawca: Justyna Bartz Kancelaria Radcy Prawnego

opis usługi dostępny na stronie internetowej

Doradztwo personalne prawo pracy

Wykonawca: Progress Management Partners Sp. z o.o.

Oferowane przez nas usługi są związane z aspektami dotyczącymi prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów regulujących stosunek pracy, współpracę w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowa zlecenia, kontrakt menedżerski) oraz doradztwo w doraźnych przypadkach, wynikających z nowelizacji regulacji prawnych. Proponowane wsparcie obejmuje zarówno porady ze strony wykwalifikowanych prawników, jak również praktyków w dziedzinie administracji personalnej.

Zamówienia publiczne - doradztwo, pomoc prawna

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Pomoc prawna, doradztwo i szkolenia z zakresu obsługi zamówień publicznych: oferta dla zamawiających, oferta dla wykonawców, szkolenia, odwołania oraz reprezentacja przed KIO, pomoc przy kosztach niekwalifikowanych, realizacja zamówień w ramach projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Oferta dla Zamawiających

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Oferta Kancelarii Zamówień Publicznych skierowana jest również do wszystkich instytucji z sektora finansów publicznych zobowiązanych do przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych. Przedstawiamy poniżej przewidywane formy współpracy oraz wsparcia.

1) realizacja procedur związanych z udzieleniem zamówienia we wszystkich przewidzianą Ustawą Prawo Zamówień Publicznych trybach:
przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna,
2) realizacja zamówień pn. 14 tys. euro przy uwzględnieniu zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasady jawności,
3) sporządzanie opinii oraz ekspertyz z zakresu zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych również w sytuacjach zagrożenia kosztami niekwalifikowanymi czy w sytuacjach wyłączenia,
4) pomoc oraz doradztwo przy kontroli i odwołania

Oferta dla Wykonwców

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Oferta Kancelarii Zamówień Publicznych skierowana jest również do przedsiębiorstw i firm z sektora prywatnego występujących na rynku zamówień publicznych w roli wykonawców. Przedstawiamy poniżej najczęściej oferowane formy współpracy i wsparcia.

1) zapewniamy doradztwo i pomoc w zakresie przygotowywania oferty jak również stanowimy wsparcie podczas realizowanego przez Zamawiającego procesu udzielania zamówienia publicznego w zakresie możliwości zadawania zapytań do SIWZ, wnoszenia środków ochrony prawnej w tym odwołania oraz zawiadamiania Zamawiającego o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy PZP w trybie art. 180 oraz 181 Ustawy Pzp (wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą), prawidłowego dokonywania wglądu do ofert i oceny konkurencyjnych ofert, ocena zapisów SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówienia w kontekście zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji,
2) doradztwo oraz pomoc w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej w tym odwołania

Odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

ODWOŁANIA ORAZ REPREZENTACJA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄKancelaria Zamówień Publicznych świadczy profesjonalną pomoc w zakresie właściwego wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom na podstawie art. 180 oraz 181 Ustawy prawo zamówień publicznych poprzez doradztwo oraz pomoc merytoryczną jak również poprzez przygotowanie odwołania lub zawiadomienia Zamawiającego o czynnościach podjętych niezgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.
Zakres usług Kancelarii Zamówień Publicznych obejmuje również reprezentację przed Krajową Izbą OdwoławcząW ramach niniejszej usługi zapewniamy profesjonalne przygotowanie odwołania oraz terminowe dostarczenie go do Zamawiającego oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Zapewniamy rzetelne przygotowanie uzasadnienia prawnego oraz faktycznego jak również obszerny dobór środków dowodowych. Kancelaria sprawuje nadzór nad prawidłowością zachowania wszystkich kwestii formalnych niezbędnych do skutecznego wniesienia

Szkolenia

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Kancelaria Zamówień Publicznych w ramach świadczonych usług jest również organizatorem szkoleń poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Organizujemy intensywne szkolenia skierowane zarówno do osób rozpoczynających swoją przygodę z zamówieniami publicznymi, posiadającymi w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzę jak również do kadr kierowniczych i zarządzających. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką jesteśmy organizatorem szkoleń otwartych realizowanych na podstawie naboru jak również prowadzimy szkolenia zamknięte poświęcone wyłącznie zagadnieniom i problemom występującym w konkretnym przedsiębiorstwie czy też instytucji. Oferta szkoleniowa obejmuje zatem zarówno Zamawiających jak i Wykonawców.

Tematyka organizowanych szkoleń bazuje na aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Okręgowych czy ETS. Staramy się również uwzględniać w licznie omawianych przykładach praktycznego zastosowania przepisów Ustawy pzp wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publiczny

OUTSOURCING W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

W ramach świadczonych usług zapewniamy:
1) dobór odpowiedniej ilości pracowników o stosownych kwalifikacjach,
2) ponosimy koszty z tytułu ich zatrudnienia,
3) ponosimy koszty związane z utrzymaniem biura oraz jego odpowiednim zaopatrzeniem w materiały biurowe oraz w niezbędny sprzęt komputerowy,
4) obsługę oraz doradztwo przy wnoszonych środkach ochrony prawnej (min. sporządzanie odwołań, odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą),
5) reprezentację Zamawiającego podczas kontroli (w tym sporządzanie pisemnych wyjaśnień lub osobiste stawiennictwo na każde wezwanie osób reprezentujących daną Instytucję Kontrolującą),
6) na indywidualne życzenie klienta zapewniamy elektroniczną (dostępną on-line): bazę posiadanych dokumentów, zestawienie realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zestawienie wszystkich zawartych i obowiązujących umów o zamówienie publiczne z bezpośrednim dostępem do treści każdej umowy,
7) inne (www.kancelariazamowien.pl)

Pomoc przy zagrożeniu kosztami niekwalifikowanymi

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Doświadczeni pracownicy naszej Kancelarii oferują również wsparcie oraz pomoc przy sporządzaniu wyjaśnień lub przygotowywaniu konkretnych opinii w sytuacji zagrożenia kosztami niekwalifikowanymi przy zamówieniach finansowanych z budżetu unii europejskiej.

Niniejsza usługa skierowana jest do przedsiębiorców oraz instytucji realizujących swą działalność na obszarze całego kraju.
Usługa dostępna on-line.

Obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Damrawa Műller-Szałańska

1. Obsługa prawna przedsiębiorców:

  • doradztwo korporacyjne,

  • sporządzanie aktów założycielskich, umów spółek, statutów, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,

  • sporządzanie i weryfikowanie umów cywilnoprawnych oraz innych dwustronnych i jednostronnych oświadczeń woli,

  • sporządzanie i weryfikowanie uchwał organów spółek, regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, regulaminów organizacyjnych oraz inwestycyjnych i innych,

  • obsługa prawna przekształceń, łączeń i likwidacji podmiotów gospodarczych;

2. Pomoc prawna i doradztwo osobom fizycznym m.in. w sprawach cywilnych, pracowniczych i rodzinnych oraz administracyjnych;

3. Przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji i innych środków zaskarżenia;

4. Przygotowywanie odwołań od decyzji, skarg i innych pism procesowych;

5. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Komornikami Sądowymi oraz innymi organami.

Notariusz Łódź

Wykonawca: Notariusz Jan Franciszek Lewek Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna, Notariusz, akty notarialne

Mediacje, ugody dla Firm i osób fizycznych

Wykonawca: CKconsulting

Mediacja (łac. mediare – być w środku) to nowoczesne i skuteczne postępowanie, w którym strony dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora.

Postępowanie mediacyjne jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To ludzki proces, bez teatru sceny sądowej. Jest mniej przykry dla stron sporu niż rozprawa przed sądem.

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, lecz jakie są interesy i potrzeby stron oraz trwała likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony.

Proponujemy przeprowadzenie następujących rodzajów mediacji:
• gospodarcze,
• cywilne,
• rodzinne,
• małżeńskie,
• majątkowe,
• spadkowe,
• pracownicze,
• społeczne,
• karne.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.ckmediacje.pl

Usługi prawne

Wykonawca: Radca Prawny Eugenia Jabłokow

specjalizuję się w prowadzeniu spraw spadkowych tj. od stwierdzenia nabycia spadku, po dział spadku i zachowek
prowadzę również sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości

prowadzę sprawy sądowe z zakresu roszczeń pracowniczych jak też niektoresprawy o zapłatę (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Zasiedzenie nieruchomości, służbeności, ustanowienie drogi

Wykonawca: Kancelaria adw. Elżbieta Meller

pomoc prawną dotyczącą procesu nabycia nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywanie umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości,reprezentowanie przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi.