Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Wykonawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Przemysław Balcerzak

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ID 2839

Doradztwo Prawne

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Doradztwo prawne obejmuje wsparcie w bieżącej działalności urzędów lub firm. Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych, projektów umów, opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klienta, zajmujemy się opracowywaniem kompleksowych opinii i analiz prawnych.

Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Nasze wysokie standardy współpracy i komunikacji z Klientem są gwarantem najwyższej jakość świadczonych usług.

Fundusze Unijne – Pomoc Prawna dla Beneficjentów

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Zajmujemy się jako nieliczni na rynku obszarem wsparcia firm na etapie postępowań w przedmiocie zwrotu dofinansowań wykorzystywanego niezgodnie z wytycznymi projektu.
Świadczymy kompleksowe wsparcie na etapie prowadzenia postępowań administracyjnych. Przygotowujemy pisma odwoławcze. Naszych klientów reprezentujemy przed organami I i II instancji oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.
Doradzamy w przygotowaniu skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie unijne.

W obszarze zamówienia publicznych w projektach unijnych pomagamy w kwestii kwalifikowalności oraz prawidłowego rozliczenia dotacji.

Przemoc w Rodzinne

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Szkolenia prowadzone są z tematów:
•Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
•Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
•Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
•Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
•Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
•Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
•Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego
•Nowelizacja kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego małoletnich

Upadłość

Wykonawca: DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.K.

Podstawą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wystąpienie stanu niewypłacalności, tj. utraty zdolność do spłaty zadłużenia. W praktyce oznacza, to że każdy przedsiębiorca, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie spłaca swoich długów przez ponad trzy miesiące. Dodatkowe obostrzenie prawne znajduje zastosowanie w stosunku do zarządu spółek i w takim wypadku niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Samo zgłoszenie wniosku to koszt około 6 tys. zł, z czego 1 tys. zł to wpis od wniosku a pozostała kwota to zaliczka na wydatki związane z procesem samego tylko wszczęcia postępowania będąca równowartością jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wirtualne biuro

Wykonawca: e-prawnik przedsiębiorca bez ZUS

Świadczymy usługi

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Wykonawca: Voal Sp. z o.o. - Tłumaczenia, Wirtualne Biuro, Księgowość

Oferujemy pomoc prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców. Nasi konsultanci na mocy pełnomocnictwa zajmą się całym procesem od A do Z. Przypilnujemy terminów, złożymy wnioski, zgłosimy informacje do urzędów. Ponadto proponujemy także obsługę kadrowo-księgową w języku obcym oraz sporządzanie dwujęzycznych umów. Pamiętaj! Bez odpowiedniego dokumentu z urzędu regulującego legalny pobyt i pracę możesz ściągnąć na swoją firmę, ale także na potencjalnego pracownika wiele problemów. Zapraszamy do współpracy!

Usługi prawne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria świadczy usługi w lokalu Kancelarii siedzibie Klienta lub w innym, uzgodnionym z Klientem miejscu.

Klauzula informacyjna dotycząca administrow. Państwa danymi osobowymi.

Wykonawca: Makstol, Dom i Ogród inż. Kazimierz Żółtek

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Makstol, Dom i Ogród inż. Kazimierz Żółtek, ul. Akacjowa 8, 27-570 Iwaniska.

2. Państwa dane otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas, oznacza to realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w komunikacji z użytkownikiem naszej strony internetowej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji żądanych usług.

4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacja usług oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.

6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Prawo dla Działu Zakupów. Skuteczne i bezpieczne zawieranie umów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawa istotnych z punktu widzenia kompetencji działu zakupów. Udział w szkoleniu ma za zadanie przybliżyć obowiązujące regulacje prawne i obowiązki w procesie ustalania warunków umów, ich negocjowania oraz realizacji. Zostaną omówione również potencjalne problemy jakie mogą pojawiać się w związku z nieprawidłową konstrukcją umowy zakupowej oraz niewłaściwą ochroną interesów stron. Ponadto podczas szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, by rozwiać pojawiające się wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do analizy czynności poprzedzających zawarcie umowy, konstrukcji zapytania ofertowego oraz praw i obowiązków stron podczas negocjacji warunków umowy. Przedstawione zostaną krok po kroku kolejne etapy konstruowania umowy aż do jej zawarcia. Zaprezentowane zostaną ponadto sytuacje, w których dochodzi do zmian w umowie i jej przekształceń oraz skutków prawnych dokonanych modyfikacji. Wnikliwej analizie zostaną poddane zabezpieczenia stosowane w umowach zakupowych, ich rodzaje i właściwy dobór, by jak najlepiej zabezpieczyć wykonanie umowy i interesy obu stron. Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do Działów Zakupów.Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego konstruowania umów zakupowych. Poznają ich rodzaje, zasady tworzenia oraz kluczowe zapisy obowiązujące w umowach. Istotna, z punktu widzenia ochrony własnych interesów, jest także umiejętność wprowadzenia do konkretnej umowy właściwych zabezpieczeń, którą Uczestnicy nabędą podczas szkolenia. Ponadto dowiedzą się jakie błędy są najczęściej popełniane na etapie tworzenia umów i jak się ich wystrzegać. 


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

prezentacja Power Point
interaktywny wykład
warsztaty
case study - analiza przypadku

Cena: 1480 zł

Obsługa prawna

Wykonawca: Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. Sp. k

W ramach takiego modelu współpracy oferujemy w szczególności:

świadczenie bieżących usług księgowych z zawartym w umowie wsparciem prawnym w kwestiach wątpliwych, dla ograniczenia ryzyka zakwestionowania skuteczności podatkowej przyjętych rozwiązań,
opiniowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych lub projektów umów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych z zagwarantowaniem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym,
optymalizacja prawno-podatkowa transakcji majątkowych z uwzględnieniem przyszłej sukcesji w rodzinie oraz minimalizacji obciążeń w zakresie podatku od spadków i darowizn;
sukcesja prawno-podatkowa funkcjonujących w chwili otwarcia spadku działalności gospodarczych;
przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej, wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach,
sporządzanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatek od czynności cywilnoprawnych,
przeglądy prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (audyty prawno-podatkowe);
zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (w tym sprawy o odszkodowania kierowane przeciwko administracji podatkowej),
reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych.

Audyt dla firm KREPTD

Wykonawca: ECP Szwed Łukasz

Oferta naszej firmy obejmuje między innymi przeprowadzanie audytów dla firm KREPTD razem z zaleceniami naprawczymi.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ewidencjowaniu, rozliczaniu kierowców zawodowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Audyt dla firm samorozliczających kierowców

Wykonawca: ECP Szwed Łukasz

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów firm samorozliczających kierowców.
Zakres współpracy obejmuje sprawdzanie dokumentacji pod kątem ewentualnej kontroli ZUS, PIP, ITD, US.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy profesjonalną pomoc na terenie całej Polski.

Obrona w sprawach karnych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow zajmuje się obroną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Sporządzamy pisma procesowe, w szczególności środków zaskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
Prowadzimy sprawy związane z:
- przestępstwami i wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przekroczenie prędkości)
- przestępstwami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani (handel narkotykami, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych),
- przestępstwami przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo i paserstwo, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, fałszerstwo dokumentów, przestępstwa korupcyjne,
- przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwami z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przestępstwa naroktykowe - pomoc adwokata

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa narkotykowe (handel narkotykami art. 59 ustawy, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych art. 62 w/w ustawy). Udzielamy porad prawnych, omawiamy aspekty najkorzystniejszego dla klienta prowadzenia i zakończenia sprawy. Przygotowujemy także dokumentację, wnikliwie analizujemy materiał dowodowy.