Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Obrona w sprawach karnych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow zajmuje się obroną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Sporządzamy pisma procesowe, w szczególności środków zaskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
Prowadzimy sprawy związane z:
- przestępstwami i wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przekroczenie prędkości)
- przestępstwami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani (handel narkotykami, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych),
- przestępstwami przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo i paserstwo, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, fałszerstwo dokumentów, przestępstwa korupcyjne,
- przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwami z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Obrona w sprawach karnych

Przestępstwa naroktykowe - pomoc adwokata

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa narkotykowe (handel narkotykami art. 59 ustawy, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych art. 62 w/w ustawy). Udzielamy porad prawnych, omawiamy aspekty najkorzystniejszego dla klienta prowadzenia i zakończenia sprawy. Przygotowujemy także dokumentację, wnikliwie analizujemy materiał dowodowy.

Przestępstwa naroktykowe - pomoc adwokata

Odwołania od decyzji emerytalnych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu rent i emerytur mundurowych, zwłaszcza wojskowych (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin). Zapewniamy kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej oraz udzielamy porad prawnych. Sporządzamy odwołania od decyzji emerytalnych i reprezentujemy przed sądem osoby składające odwołania.

Odwołania od decyzji emerytalnych

Wykroczenia w ruchu drogowym - pomoc prawna

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria oferuje porady i reprezentację we wszelkich postępowaniach związanych z ruchem drogowym. Nasza oferta obejmuje:
- przestępstwa i wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne ar 177 k.k.,
- naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - stłuczki art. 86 k. w.,
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości art. 178 i 178 a k.k.,
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przekroczenie prędkości).

Wykroczenia w ruchu drogowym - pomoc prawna

Prawo celne w praktyce – konsekwencje celne Brexitu

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględnieniem tzw. uproszczeń celnych. Informacje te są kluczowe, również w kontekście planowanego przez Wielką Brytanię wyjścia z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/prawo-celne-w-praktyce-konsekwencje-celne-Brexitu-2019-10-03-gdansk.html

Cena: 880 zł

Prawo celne w praktyce – konsekwencje celne Brexitu

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/kodeks-pracy-po-nowelizacji-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-2019-08-28-warszawa.html

Cena: 590 zł

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania reklamacjami. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.
Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do istoty i pojęcia reklamacji, jak również zmian w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Zaprezentowany zostanie ponadto przebieg postępowania reklamacyjnego w firmie oraz pozycja konsumenta w procesie reklamacji. Niezwykle ważne jest także postępowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów jak również postępowanie polubowne oraz sądowe w procesie reklamacji.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-reklamacjami-aspekty-prawne-2019-10-18-warszawa.html

Cena: 880 zł

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

Umowy w obrocie gospodarczym

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne, ale przede wszystkim elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/umowy-w-obrocie-gospodarczym-2019-10-15-krakow.html

Cena: 880 zł

Umowy w obrocie gospodarczym

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Uczestnicy zostaną zapoznani także z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą także kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/formy-prowadzeni-dzialalnosci-gospodarczej-2019-10-10-warszawa.html

Cena: 880 zł

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW - nowelizacja przepisów RODO

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii.

Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również uzyskiwania pomocy socjalnej dostosowując je do RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych będący organem nadzorczym i kontrolnym w odniesieniu do przetwarzania danych przez Pracodawców, stworzył swego rodzaju wytyczne ujęte w Poradniku dla Pracodawców, wskazując na najbardziej newralgiczne obszary związane z pozyskiwaniem danych na etapie rekrutacji, przechowywaniem danych pracowniczych, udostępnianiem ich podmiotom świadczącym usługi dla Pracodawców, czy też będących przedmiotem powierzenia przy stosunkach szeroko pojętego outsourcingu. Niezwykle ważkim jest właściwa umiejętność odczytania sporządzonych zaleceń oraz ich krytyczna ocena pod kątem ochrony interesu Pracodawcy.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/przetwrzanie-danych-pracownikow-nowelizacja-przepisow-i-wytyczne-UODO-dla-pracodawcow-2019-09-19-krakow.html

Cena: 550 zł

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW  -  nowelizacja przepisów RODO

Dostęp do informacji publicznej

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/dostep-do-informacji-publicznej-2019-08-26-krakow.html

Cena: 590 zł

Dostęp do informacji publicznej

Skuteczna windykacja i egzekucja

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji oraz właściwe jej nadzorowanie. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/skuteczna-windykacj-i-egzekucja-2019-08-20-warszawa.html

Cena: 880 zł

Skuteczna windykacja i egzekucja

Upadłość konsumencka

Wykonawca: CENTRALNE BIURO ANTYWINDYKACYJNE

Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Poprowadzimy Państwa przez zawiłą procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oferowana przez nas pomoc obejmuje: przygotowanie dokumentacji, sporządzenie i zatwierdzenie listy wierzycieli, postanowienia o umorzeniu należności upadłego.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Upadłość konsumencka

Oddłużanie osób fizycznych

Wykonawca: CENTRALNE BIURO ANTYWINDYKACYJNE

Oferujemy klientom szereg działań związanych z pomocą w oddłużaniu. Nasza pomoc obejmuje:

  • weryfikację czy działania firmy windykacyjnej lub komornika są zgodne z prawem i czy nie doszło do pomyłki lub nadużyć
  • pomoc przy uniknięciu, zawieszeniu lub umorzeniu egzekucji komorniczych lub firm windykacyjnych
  • reprezentację naszych Klientów przed Sądami
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.
Decydując się na usługę antywindykacji w naszej firmie zyskujesz pomoc i spokojniejsze życie.

Oddłużanie osób fizycznych

Antywindykacja

Wykonawca: CENTRALNE BIURO ANTYWINDYKACYJNE

W ramach obsługi prawnej związanej z andywindykacją oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje sprawdzenie czy działania firmy windykacyjnej lub komornika są zgodne z prawem i czy nie doszło do pomyłki lub nadużyć.
Nie zwlekaj, im szybciej skontaktują się Państwo z nami tym mamy większe szanse na pomyślne załatwienie sprawy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Antywindykacja