Doradztwo gospodarcze - Usluger.pl

Doradztwo gospodarcze, nazywane inaczej konsultingiem gospodarczym to bardzo szeroka definicja, zawierająca w sobie wiele specjalistycznych elementów. W jej zakres wchodzi doradztwo z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, bankowości, prawa itp. Jest to coraz popularniejszy sposób na tworzenie planów rozwojowych firmy, gdyż doradca gwarantuje nam wiedzę z wielu dziedzin i nie ma konieczności zatrudniania w tym celu kilku etatowych pracowników. Jeżeli potrzebujesz kompleksowej pomocy i informacji jak prowadzić biznes, to w tym katalogu znajdziesz wielu specjalistów, mających duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Ocena i kształtowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Kształtując motywacyjny system wynagrodzeń w pierwszej kolejności należy określić wymagania, odpowiedzialność i przewidywane efekty pracy na poszczególnych stanowiskach. Kluczowe bowiem dla takiego systemu jest ścisłe powiązanie wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy i wiążącymi się z nią wymaganiami. Kolejną kluczową kwestią jest konsekwentne stosowanie systemu oraz zapewnienie jego znajomości i zrozumiałości zarówno przez wynagradzających jak i wynagradzanych, co wymaga dokładnego spisania jego zasad. W końcu motywacyjny system wynagrodzeń powinien być zależny jedynie od rezultatów pracy, na które wynagradzani mają rzeczywisty wpływ.

Ocena i kształtowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów biznesowych

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Usługa polegająca na poprawie efektywności procesów biznesowych obejmuje w pierwszej kolejności mapowanie procesów biznesowych występujących w firmie, a następnie
analizę wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy różnymi procesami biznesowymi. Kolejnym krokiem jest analiza realizacji poszczególnych procesów biznesowych pod kątem ich efektywności i eliminacja ewentualnych zbędnych oraz dublujących się czynności.
Końcowym etapem niniejszej usługi jest opracowanie raportu końcowego zawierającego również propozycje w zakresie usprawnienia istniejących działań.

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów biznesowych

Audyty logistyczne

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Audyt logistyczny obejmuje analizę procesów zachodzących w firmie w zakresie magazynowania, zarządzania zapasami oraz realizacji zamówień. Po identyfikacji i analizie przez naszych ekspertów procesów zbyt kosztochłonnych i czasochłonnych, sformułowane zostają zalecenia do wdrożenia mające na celu poprawę efektywności oraz zmniejszenie kosztów działań logistycznych.

Audyty logistyczne

Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowych

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Usługa w postaci zaprojektowania strategii marketingowej obejmuje kompleksowe zaplanowanie działań w celu uwypuklenia przewag konkurencyjnych firmy i jej produktów, co w konsekwencji prowadzi do pozyskania Klientów z tzw. "grupy docelowej". Kluczowe dla projektowania strategii marketingowej jest zachowanie spójności w postrzeganiu firmy i jej produktów poprzez odpowiednie kształtowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak i indywidualne wizje i preferencje Klienta oraz jego możliwości finansowe, nasi eksperci zaprojektują i pomogą we wdrożeniu "uszytej" na miarę strategii marketingowej dla danego podmiotu i warunków jego działania.

Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowych

Audyty marketingowe

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Przeprowadzany przez naszych ekspertów audyt marketingowy obejmuje:
- audyt organizacji marketingu,
- audyt systemów marketingowych,
- audyt strategii marketingowej,
- audyt produktywności,
- audyt funkcji marketingowej.
Na każdym z powyżej wskazanych obszarów dochodzi do marnotrawstwa środków finansowych. Wskażemy Państwu jak zorganizować marketing w firmie i zaprojektować działania, by osiągnąć cele, przy jak najniższym koszcie.

Audyty marketingowe

Analiza rynkowa

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

W ramach analizy rynku nasi eksperci dążą do ustalenia zarówno jego wielkości (wartości generowanych obrotów na tym rynku), jak i jego perspektyw wzrostu (dynamiki). Prócz tego - obok wspomnianych powyżej kryteriów ilościowych, w ocenie rynku bierze się także pod uwagę takie parametry jakościowe jak charakterystyka odbiorców, czy konkurencji. Ostatecznie - na tej podstawie - oceniony zostaje rynek oraz zasadność podejmowania przez firmę działań na tym rynku.

Analiza rynkowa

Analiza strategiczna

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Analiza strategiczna dokonywana przez naszych ekspertów pozwala określić oraz ocenić zarówno szanse jak i zagrożenia przedsiębiorstwa wynikające zarówno z makrootoczenia (czynników ekonomicznych, społeczno-kulturowych, polityczno-prawnych, czy technologicznych), jak i mikrootoczenia (ze strony dostawców, odbiorców, konkurencji obecnej, czy też potencjalnej w przyszłości, jak i substytutów). W powiązaniu z silnymi i słabymi stronami firmy pozwala określić misję, wizję, cele strategiczne, a także zaprojektować optymalną strategię działania z uwzględnieniem działań na mogące w przyszłości wystąpić potencjalne trudności.

Analiza strategiczna

Audyty strategiczne

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

W ramach audytu strategicznego przeprowadzanego w przedsiębiorstwie nasi eksperci oceniają takie elementy jak: świadomość i jakość przeprowadzanej analizy strategicznej, występującą procedurę planowania, a następnie implementacji planu, jakość systemu motywacyjnego oraz procedurę kontroli wraz z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych.

Audyty strategiczne

Plany/ projekcje finansowe

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Pierwszym etapem przy dokonywaniu prognoz finansowych przez ekspertów DCF jest poznanie i zrozumienie firmy, a szczególnie określenie tych parametrów, na które zmiany przychody i koszty są szczególnie wrażliwe.

Po dokonaniu prognozy przychodów i kosztów kolejne elementy planu finansowego obejmują:

 • prognozę zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,

 • prognozę sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych,

 • analizę wskaźnikową,

 • analizę ryzyka operacyjnego i finansowego,

 • ocenę efektywności inwestycji za pomocą NPV, IRR, okresu zwrotu i ich modyfikacji (dotyczy biznes planów projektów inwestycyjnych)

 • inne aspekty na życzenie Klienta.

Plany/ projekcje finansowe

Dokumentacje kredytowe, leasingowe, faktoringowe etc.

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Przygotujemy profesjonalnie dla Państwa kompletu dokumentacji związanych z pozyskiwaniem finansowania przez firmy (w tym: leasingów, kredytów inwestycyjnych, faktoringu, dotacji. Na Państwa Życzenie życzenie również doradzimy i pomożemy w wyborze źródła finansowania, a następnie w jego uzyskaniu.

Dokumentacje kredytowe, leasingowe, faktoringowe etc.

Biznes plan

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Przygotowanie profesjonalnego biznes planu obejmującego szczegółowy plan rozwoju przedsiębiorstwa/ inwestycji, analizę szans i zagrożeń dla inwestycji, a także silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, prognozę przychodów, kosztów, wpływów i wydatków wraz z prognozą sprawozdań finansowych i oceną efektywności projektu oraz płynności.

Biznes plan

Analizy finansowe / due dilligence

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Sporządzona przez naszą firmę wycena obejmuje zwykle następujące elementy:

 • analizę przychodów ze sprzedaży,
 • analizę kosztów działalności operacyjnej,
 • analizę majątku i kapitałów firmy,
 • analizę rachunku zysków i strat oraz efektywności działania,
 • analizę kierunków wpływów i wydatków,
 • analizę wskaźnikową (rentowności, płynności, sprawności zarządzania, zadłużenia, dyskryminacyjną, du Ponta)
 • analizę ryzyka operacyjnego i finansowego
 • inne elementów na życzenie Klienta.

W ramach sprawdzenia sprawozdań finansowych pod uwagę bierzemy m.in.: należności sporne, trudno zbywalne zapasy, przeterminowane zobowiązania, udzielone gwarancje i poręczenia, wycenę majątku trwałego, wielkość przychodów i kosztów w ostatnim roku w stosunku do ich wartości w latach poprzednich.

Analizy finansowe / due dilligence

Wyceny przedsiębiorstw

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Nasz interdyscyplinarny zespół złożony z analityków i specjalistów z finansów, marketingu i zarządzania przygotuje dla Państwa kompleksowy dokument wyceny zawierający pełną analizę, argumentację i ostatecznie oszacowanie wartości firmy za pomocą minimum dwóch metod.
W zależności od konkretnej sytuacji, celu wyceny, specyfiki firmy zostaną indywidualnie przez naszych specjalistów dobrane metody wyceny spośród następujących grup metod:

 • majątkowych;
 • dochodowych;
 • rynkowych;
 • mieszanych.

Przygotowujemy wyceny dla celów:

 • wykupienia wspólnika / sprzedaży udziałów,
 • przeprowadzenia fuzji lub przejęcia,
 • upublicznienia spółki (wejścia na GPW lub NewConnect),
 • podatkowych,
 • innych.

Wyceny przedsiębiorstw

Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie na etapie aplikowania o środki z Unii Europejskiej oraz w trakcie realizacji i rozliczania projektu.

W skład naszego zespołu wchodzą konsultanci posiadający wieloletnie doświadczenie w związane dotacjami unijnymi. Umiejętne łączenie świata biznesu i nauki gwarantuje wysoką skuteczność w realizacji projektów - dzięki naszemu wsparciu nasi dotychczasowi klienci pozyskali wielomilionowe dotacje na rozwój swojej działalności.

Zapewniamy:
- Kompleksowe przygotowanie inwestycji do współfinansowania ze środków europejskich wraz z wymaganą dokumentacją niezbędną do złożenia kompletnego Wniosku o dofinansowanie inwestycji.
- Przeprowadzenie Wnioskodawcy przez wszystkie procedury formalne związane z uzyskaniem dotacji.
- Kompleksowe rozliczenie dotacji.

Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej

Zarządzanie finansami - outsourcing

Wykonawca: Consulting

Doświadczony i posiadający wysokie kwalifikacje menadżer będzie w stanie w ramach usługi zewnętrznej (w części nominalnego czasu pracy – uzgodniona ilość godzin tygodniowo) zapewnić Państwu wsparcie.
Bieżąca obsługa może obejmować szereg działań wg ustalonego wspólnie zakresu, np.:
 Bieżące raportowanie (wg konkretnych potrzeb)
 Budżetowanie, controling
 Ostrzeżenia (red flags): przede wszystkim w zakresie przekroczeń budżetowych, narastania należności i zapasów, itp.
 Tworzenie planów dłuższych, szczególnie w zakresie rozwoju, jego finansowania
 Inne elementy zarządzani: np. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i ich analiza, zarządzanie ryzykiem kursowym itp.