Uczelnie wyższe - Usluger.pl

Uczelnia wyższa to kolejny etap edukacji, następujący po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych. Uczelnia w Polsce jest jednostką organizacyjna państwową, samorządową lub prywatną, działająca na podstawie przepisów ustawy, dotyczących szkolnictwa wyższego. Jest to forma edukacji, kształcąca absolwentów w dwóch stopniach. Studia pierwszego stopnia, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Ukończenie studiów drugiego stopnia, daje nam tytuł magistra, magistra inżyniera a przy odpowiednio ukończonym kierunku, tytuł lekarza. Jeżeli zamierzasz podjąć studia w trybie dziennym lub też zaocznym, odszukaj w tym katalogu adresy uczelni wyższych i zapoznaj się z ofertą kierunków, dostępnych na określonych wydziałach

Pedagogika - studia magisterskie

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Od 1.10.2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie można odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich.

Jednocześnie prawo dopuszcza możliwość prowadzenie przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tych kierunkach do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego przed 1.10.2019 r.

Cele kształcenia na kierunku pedagogika zakładają między innymi:

nabycie podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
nabycie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
Uczestnicy

Studia skierowane są dla osób planujących karierę zawodową w:

instytucjach oświatowych
instytucjach samorządowych
instytucjach wychowawczych
instytucjach opiekuńczych
instytucjach socjalnych
poradniach
zakładach pracy
prowadząc własną działalność
Wyższe wykształcenie humanistyczne – pedagog – daje absolwentom tego kierunku szczególne preferencje i atuty. Będą tak przygotowani zawodowo, aby poza niezbędnymi kwalifikacjami cechowali się aktywnymi postawami humanistycznego zaangażowania, ekspansywnością, życiową mądrością oraz wysokim poziomem etyki.

Specjalizacje:

Opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Coaching, tutoring
Specjalizacje wybierane są po pierwszym roku studiów.

Poziom kształcenia: Studia magisterskie

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów: 5 lat

Pedagogika - studia magisterskie

Psychologia zarządzania

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Nie wystarczy wiedza o produkcie, strukturze firmy – konieczne jest poznanie zrozumienie tego, jak jak funkcjonuje człowiek, jak działa indywidualnie i w zespole, co go motywuje, co zniechęca, co sprawia, że jest w stanie „przenosić góry”. Program studiów:
Trening kompetencji przywódczych – trening menedżerski
Psychologia organizacji:

 • kultura organizacji i jej wpływ na funkcjonowanie firm;
 • rola otoczenia i struktury organizacji;
 • organizacje uczące się;
Rekrutacja i selekcja pracowników:
 • Typy osobowości społecznych (8h);
 • Dobór kadry, narzędzia, formularze (20h);
 • Zarządzanie procesem zmian i tworzenia wartości;
Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • Budowanie zespołów i przywództwo (20h);
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów (10h);
 • Nowoczesne metody rozwoju pracowników (10h);
 • Ocenianie i motywowanie pracowników (10h);
 • Trudne rozmowy z pracownikami (8h);
 • Zarządzanie wiekiem (8h);
Psychologia menedżera (kompetencje menedżerskie):
 • Techniki i strategie negocjacji i mediacji (16h)
 • Problematyka stresu i wypalenia zawodowego (10h)
 • Komunikacja interpersonalna – manipulacja i perswazja (10h)
 • Zarządzanie czasem i delegowanie zadań (8h)
Psychologia rynku:
 • budowa marki i jej wizerunku – tworzenie pozytywnego wizerunku firmy;
 • psychologia reklamy, współpraca z mediami, urzędami, PR;
 • badania marketingowe;
Prawo pracy, w tym mobbing w miejscu pracy
Etykieta w biznesie

Cena: 1900 zł

Psychologia zarządzania

Doradztwo zawodowe z jobcoachingiem

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

W programie studiów poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne narzędzia i metody w praktyce doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą
 • Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Orientacja zawodowa
 • Rozmowa doradcza w wieku szkolnym
 • Grupowe poradnictwo zawodowe; zasady pracy w poradnictwie z osobami dorosłymi
 • Metody grupowego poradnictwa zawodowego i ich praktyczne zastosowanie
 • Kompendium metod szkoleniowych
 • ABC przedsiębiorczości
 • Work-life balance
 • Równowaga między życiem prywtnym a pracą
 • Coaching kariery jako perspektywa doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Etyka zawodowa, zagadnienia moralności i wychowania
 • Rekrutacja i selekcja pracowników jako podstawowy element ZZL
 • Psychologiczne koncepcje motywacji i ich zastosowanie w praktyce doradczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia rozwojowa (rozwój zawodowy człowieka)
 • Stres, wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje i radzenie sobie z nimi
 • Zastosowanie technik kreatywnych

Cena: 3600 zł

Doradztwo zawodowe z jobcoachingiem

Kwalifikacje nauczycielskie

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Ramowy program studiów:
Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej

 • Andragogika
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Etyka zawodu pedagoga
 • Psychologia systemu wartości
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Teoria i praktyka wychowania
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Praktyka zawodu

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.wskmostrow.edu.pl/studia-podyplomowe/oligofrenopedagogika/
tel: 739 031 083

Cena: 3900 zł

Kwalifikacje nauczycielskie

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Celem studiów jest przekazania teoretycznej wiedzy oraz możliwości jej praktycznego zastosowania, szczególnie w zakresie poniższych kompetencji:

 • merytoryczne i metodyczne – dostosowane do standardów Unii Europejskiej – przygotowanie do prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej (wsparcie i terapia psychopedagogiczna);
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt; z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby agresywne, niedostosowane społecznie, stygmatyzowane i marginalizowane, bierne, lękliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji); z osobami uzależnionymi chemicznie i niechemicznie oraz współuzależnionymi (w tym z syndromem DDA), a także z osobami niepełnosprawnymi.
 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych
 • opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych oraz interwencyjno-terapeutycznych w obszarze psychopedagogiki, pomocnych w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych (stresowych, kryzysowych).
 • ukierunkowanie na umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków UE (zasady i możliwości pozyskiwania środków finansowych, pisanie autorskich projektów).

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 • Wybrane zagadnienia polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej (projekty unijne dla szkół i różnorodnych placówek dydaktyczno-pomocowych)
 • Elementy prawa i etyki zawodowej psychologa, psychoterapeuty i pedagoga
 • Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka
 • Elementy psychologii klinicznej i traumatologii
 • Elementy psychiatrii i psychoterapii
 • Elementy pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Terapia zaburzeń
 • Poradnictwo i terapia rodzin
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Podstawy diagnozy i terapii zachowań suicydalnych
 • Podstawy diagnozy i terapii psychologicznej
 • Metody i techniki pracy z grupą
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych i transkulturowych

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.wskmostrow.edu.pl/studia-podyplomowe/oligofrenopedagogika/
tel: 739 031 083

Cena: 3600 zł

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu i Aspergera

Wykonawca: Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

To kierunek przygotowujący do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną o dużych możliwościach zawodowych. Studia Podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji, pracy opiekuńczo – wychowawczej osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem autyzmu.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną – dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych. Zdobycie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Moduł wprowadzający do specjalności:

Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Psychologia kliniczna z psychopatologią
Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
Przepisy prawa dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem
Komunikacja alternatywna
Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji
i terapii osób z niepełnosprawnością i autyzmem
Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem

Moduł wprowadzenie do diagnozy i terapii:

Diagnoza psychopedagogiczna
Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością i autyzmem
Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań
Usprawnienie zaburzeń rozwoju ruchowego

Moduł wprowadzenie do metodyki edukacji i terapii

Praca z uczniem z autyzmem
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem
Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Metodyka zajęć rewalidacyjnych
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy
z dziećmi z zaburzeniami mowy
Metody terapii osób z autyzmem.

Praktyki zawodowe:

120 godzin praktyk

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.wskmostrow.edu.pl/studia-podyplomowe/oligofrenopedagogika/
tel: 739 031 083

Cena: 3600 zł

Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu i Aspergera

Kierunek Lekarski

Wykonawca: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Kierunek Lekarski na Wydziale Nauk Medycznych – kolejna nowość w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Nasza Uczelnia bardzo się rozwija, unowocześnia i stwarza nowe możliwości
przyszłym studentom. Do tej pory WST prowadziła kształcenie na kierunkach
technicznych oraz artystycznych. Jako pierwsza niepubliczna uczelnia na Śląsku
właśnie rozpoczęła rekrutację na nowopowstałym Wydziale Nauk Medycznych, w
ramach którego będzie można rozpocząć kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz
Pielęgniarskim.
Są to nowe kierunki powołane w bieżącym roku akademickim.
Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i kooperacji WST z zagranicznymi
uczelniami medycznymi absolwenci otrzymają wykształcenie na europejskim, a nawet
światowym poziomie.

Kierunek Lekarski

Studia podyplomowe

Wykonawca: OPTIMA s.c.

Studia podyplomowe na wielu popularnych kierunkach nauczycielskich i administracyjnych.

Cena: 2000 zł

Studia Podyplomowe

Wykonawca: Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych. Mirosław Grabowski

Studia podyplomowe w Bartoszycach

- szeroka oferta kierunków pedagogicznych:

• Andragogika,
• Przygotowanie pedagogiczne,
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
• Geografia w szkole,
• Biologia w szkole,
• Matematyka w szkole,
• Pedagogika specjalna,
• Resocjalizacja,
• Terapia rodzin,
• Zarządzanie w oświacie,
• i inne,
- kierunki administracyjne:
• Administracja publiczna,
• E-administracja,
• Kontrola zarządcza,
• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
• Samorząd terytorialny,
- kierunki pozostałe:
• Architektura krajobrazu,
• Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe,
• Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia,
• Logistyka,
• Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa,
• Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej,
• Rolnictwo,
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
• Zarządzanie w biznesie,
• Zarządzanie w ochronie zdrowia,
• Zielarstwo i fitoterapia.


Rekrutacja:
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych
ul. Konopnickiej 2A
11-200 Bartoszyce
tel. 89 7620790,
tel. 601 663 586,
tel. 507 069 619.

Cena: 1 zł

Studia Podyplomowe

Szkolenia BHP, ppoż., HACCP, studia podyplomowe

Wykonawca: Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych. Mirosław Grabowski

Oferujemy między innymi:
Wykonywanie obowiązków służby bhp - kompleksowa obsługa firm;
Szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ (także w języku migowym);
Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Opracowywanie dokumentacji HACCP;
Wykonywanie pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy;
Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej);
Merytoryczną pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną;
Opracowywanie instrukcji i regulaminów;
Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk;
Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy;
Inne usługi według potrzeb klientów;
Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
Kadry HR;
Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne w tym szkolenia z zakresu usuwania azbestu;

Jako partner Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie oferujemy możliwość ukończenia studiów podyplomowych na wybranych kierunkach. Informacje o kierunkach proponowanych studiów i terminach rekrutacji można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach przy ul. Konopnickiej 2A oraz na stronie www.podyplomowe.info

Usługi świadczymy na terenie całego Kraju!
www.szkoleniagrabowski.pl

Zapraszamy na naszego facebooka:
http://www.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-Szkolenia-Ustawicznego-i-Kurs%C3%B3w-Zawodowych/373109886058459

Cena: 1 zł

Szkolenia BHP, ppoż., HACCP, studia podyplomowe

Matematyka dla nauczycieli

Wykonawca: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Cena: 3200 zł

Fizyka dla nauczycieli

Wykonawca: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Studia Podyplomowe Fizyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. fizyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania fizyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania fizyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę fizyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Cena: 3200 zł

Studia Podyplomowe

Wykonawca: Studia Podyplomowe Transport i Spedycja SGGW

Nasze studia odróżniają się od innych doskonałą jakością za niewygórowaną cenę. Wszystkie zagadnienia zostaną podane w sposób przystępny i łatwy do zapamiętania.

Cena: 4200 zł

Chemia

Wykonawca: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Realizowany program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

- Chemia ogólna i nieorganiczna
- Chemia fizyczna
- Podstawy chemii środowiska
- Chemia organiczna
- Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
- Dydaktyka chemii
- ICT w nauczaniu chemii
- Seminarium dyplomowe
- Praktyka zawodowa

Cena: 3000 zł

Chemia

Geografia i ochrona środowiska

Wykonawca: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

Cena: 3200 zł

Geografia i ochrona środowiska