Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Marketing nieruchomości

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Marketing nieruchomości.

Jeszcze do niedawna dobra koniunktura na rynku nieruchomości przyczyniała się do tego, że to klient poszukiwał na rynku interesującej go nieruchomości. Obecnie spadek sprzedaży w tej branży wymusza na inwestorach, spółdzielniach czy osobach prywatnych uatrakcyjnienie swojej oferty z wykorzystaniem dostępnych narzędzi marketingowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami promocji nieruchomości. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę na temat sposobów promowania nieruchomości w Internecie oraz za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedaży (prasa, billboardy), a także poznają tajniki cross promotion w branży nieruchomości. Podczas szkolenia zostanie położony również nacisk na relacje z klientem i sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi tak, aby móc przekonać nawet najbardziej wymagającego klienta do zakupu oferowanej nieruchomości.


Program szkolenia:

1. Rynek nieruchomości i jego specyfika w kontekście działań marketingowych

2. Marketing nieruchomości w Internecie
- siła marketingu internetowego
- kreowanie wizerunku w Internecie
- gdzie się reklamować?
- pozycjonowanie w Internecie
- reklama w mediach społecznościowych
- pomiar efektywności działań marketingowych w Internecie

3. Daj się odnaleźć potencjalnym klientom
- tworzenie unikalnych opisów nieruchomości
- praktyczne wykorzystanie zasady cecha- zaleta- korzyść
- unique selling point- jak go wyeksponować w komunikacie marketingowym?
- najczęściej popełniane błędy w komunikatach marketingowych

4. Home staging sposobem na uatrakcyjnienie nieruchomości
- home staging- istota zjawiska
- podstawowe zasady home stagingu
- najczęściej popełniane błędy przy sprzedaży/wynajmie nieruchomości
- techniki wykonywania zdjęć oferowanych nieruchomości

5. Cross promotion sposobem na zaspokojenie potrzeb klientów
- na czym polega cross promotion w branży nieruchomości?
- cross promotion- efektywne narzędzie w czasie kryzysu
- jak dobierać sobie partnerów do współpracy?
- sposoby komunikowania dodatkowych usług potencjalnym klientom

6. Etyczna a nieetyczna sprzedaż nieruchomości
- granica między etycznością a nieetycznością w sprzedaży nieruchomości
- społeczna odpowiedzialność biznesu
- reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Marketing nieruchomości

Szkolenie: Przemawianie publiczne i autoprezentacja

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Przemawianie publiczne i autoprezentacja.

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy muszą zabierać głos publicznie oraz dla osób, które mają częsty kontakt z mediami. Podczas wielu interaktywnych ćwiczeń uczestnicy poznają tajniki związane z przemawianiem, przygotowywaniem wystąpienia. Mają oni możliwość na bieżąco sprawdzania prezentowanych pomysłów podczas interaktywnych ćwiczeń. Wiele z nich nagrywanych jest przy pomocy kamery, co pozwala spojrzeć na własne wystąpienie oczami publiczności. Podczas szkolenia uczestnicy zachęcani są do eksperymentów, które pozwolą na wypracowanie własnego stylu prezentacji, który stanie się pozytywnym wyróżnikiem każdego uczestnika. Szkolenie prowadzone jest w małej grupie, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas uczestników.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady komunikacji
definiowanie audytorium – techniki poprawy skuteczności przekazu
definiowanie celu i sposobu wypowiedzi
struktura wypowiedzi – budowanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia

2. Ćwiczenie z kamerą – budowanie wizerunku własnego lub własnej organizacji
formułowanie tezy, konstruowanie argumentu
mowa ciała
walka z tremą
sposoby pobudzania słuchaczy

3. Wystąpienia publiczne
techniki zwiększania zaufania do mówcy
zjednywanie zwolenników
zachowania wobec tłumu
debata

4. Odpowiedzi na trudne pytania

5. Wywiady przed kamerą – jak prowokować do dyskusji

6. Wystąpienia publiczne w mediach – radio i telewizja

Szkolenie: Przemawianie publiczne i autoprezentacja

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Zarządzanie czasem.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które mają problemy z zarządzaniem swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz czasem grup, którymi kierują. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową. Szkolenie prowadzone jest bardzo interaktywny sposób, aby umożliwić uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzędzi.

Program szkolenia:

1. Analiza sytuacji – 4 h
- Diagnoza sprawności zarządzania czasem
- Analiza silnych i słabych stron uczestników w zarządzaniu czasem
- Budowanie motywacji wewnętrznej
- Analiza wartości pracy

2. Planowanie w zarządzaniu czasem – 4 h
- Definiowanie celów
- Planowanie – wykresy Gantta
- Ustalanie priorytetów – zasada Pareto, Analiza ABC
- Delegowanie

3. Realizacja – techniki usprawnienia zarządzania czasem – 7 h
- Analiza złodziei czasu
- Tworzenie harmonogramów
- Planowanie dnia pracy
- Turbo-time
- Bufor czasowy
- Zasady postępowania z dokumentami
- Rozmowy telefoniczne
- Spotkania i zebrania
- Zasady postępowania z korespondencją elektroniczną
- Zarządzanie czasem w grupie

4. Sposoby ewaluacji zarządzania czasem – 1 h

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Warsztaty menedżersko-przywódcze

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na: Warsztaty menedżersko-przywódcze.

Warsztaty oparte na treningu umiejętności w trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków – typowe ćwiczenia z sesji assessment i development centers dla menedżerów. Zakres tematyczny: sposoby wywierania wpływu społecznego, motywowanie pracowników, stymulowanie rozwoju własnego oraz rozwoju pracowników, zarządzanie zmianą organizacyjną, rozwiązywanie konfliktów, budowa własnych kompetencji komunikacyjnych, delegowanie zadań i uprawnień.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – wywieranie wpływu na ludzi – podstawowe zagadnienia.
2. Analiza własnego stylu kierowania
▪ Rozpoznanie własnego stylu.
▪ Możliwości rozwoju.
▪ Techniki kierowania zespołem.
3. Motywowanie członków zespołu.
▪ Rozpoznawanie potrzeb pracowników
▪ Proces motywacji
▪ Wzmacnianie motywacji
▪ Budowanie motywacji wewnętrznej
▪ Stymulowanie rozwoju pracowników.
4. Komunikacja w zespole.
▪ Znaczenie komunikacji
▪ Bariery komunikacyjne
▪ Metody poprawy komunikacji
5. Zarządzanie zmianą organizacyjną
▪ Przyczyny oporów wobec zmian
▪ Łagodzenie oporów wobec zmian.
▪ Komunikowanie zmian
▪ Angażowanie pracowników w proces zmian
6. Zarządzanie konfliktem.
▪ Przyczyny konfliktów
▪ Rodzaje konfliktów
▪ Komunikacja a konflikt
▪ Metody stymulowania oraz ograniczania konfliktu
▪ Konflikt a agresja
7. Trening asertywności.
▪ Czym jest asertywność
▪ Nasze prawa
▪ Asertywne cele, ekspresja i słuchanie
▪ Szczególne strategie asertywne

Wszystkie punkty przy wykorzystaniu interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków, testów osobowościowych i innych metod aktywizujących.

Warsztaty menedżersko-przywódcze

Szkolenie Wietnam jako partner biznesowy

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Wietnam jako partner biznesowy.

Program szkolenia:

I dzień szkoleniowy:

Ogólne informacje o Wietnamie

 • Krótki zarys historyczny
 • Podział Wietnamu i wynikające z tego skutki dla kraju
 • Wpływy chińskie
 • Wpływy francuskie
 • Nowe podejście do gospodarki czyli polityka doi moi
 • Rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości w Wietnamie
Uwarunkowania społeczno-kulturowe gospodarki wietnamskiej
 • Struktura etniczna Wietnamu
 • Wpływ taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu mahayana na światopogląd Wietnamczyków
 • Zasady Hieu, On i De leżące u podstaw relacji międzyludzkich
 • Zasady Tinh i Nhan oraz ich wpływ na gospodarkę
Różnice kulturowe pomiędzy Polską a Wietnamem – czego unikać, aby nie popełnić gafy?
 • Jak Polacy postrzegają Wietnamczyków?
 • Jaki Polacy mają wizerunek w oczach Wietnamczyków?
Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak odczytywać proste komunikaty?
 • Zwroty grzecznościowe
 • Wietnamskie podejście do znajomości biznesowych
 • Budowanie zaufania w relacjach biznesowych
 • Znaczenie czasu w biznesie – różnice pomiędzy podejściem polskim a wietnamskim
Komunikacja formalna – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Zwroty grzecznościowe
 • Struktura korespondencji
 • Czego unikać w komunikacji formalnej?
Czas wolny czyli jak budować relacje z wietnamskim partnerem biznesowym?
 • Formy spędzania czasu wolnego
 • Small talk czyli o czym warto rozmawiać?
 • Wietnamska gościnność
 • Zachowanie przy stole

II dzień szkoleniowy

Negocjacje biznesowe – co gwarantuje sukces?
 • Punktualność, terminy negocjacji
 • Miejsce negocjacji
 • Etapy negocjacji
 • Techniki negocjacyjne
 • Praktyczne uwagi (wymiana wizytówek, najczęściej używane zwroty)
Przy jednym stole z partnerem biznesowym z Wietnamu – negocjacje w praktyce (gra symulacyjna)
Omówienie gry symulacyjnej
Zaprezentowanie filmików przedstawiających negocjacje biznesowe

Szkolenie jest skierowane dla osób, które współpracują z pracownikami z Wietnamu, a chciałyby zrozumieć odmienności kulturowe pomiędzy Polakami a Wietnamczykami.

UWAGA: Organizujemy również analogiczne szkolenia dotyczące relacji biznesowych z Chinami, Filipinami, Tajlandią, Malezją, a także kraje arabskie oraz Afryka. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenie Wietnam jako partner biznesowy

Warsztaty: Umowy na usługi i systemy IT

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty: Umowy na usługi i systemy IT .

Program warsztatów:

 • Elementy konstrukcyjne umów IT – zagadnienia ogólne
 • Definicje - Omówienie typowych definicji, najważniejszych błędów w definiowaniu pojęć umownych oraz przemycanie treści normatywnych w definicjach umownych.
 • Przedmiot umowy i jego opis w kontekście rodzaju umówionego wynagrodzenia
Podstawowe zasady realizacji umowy - Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy, typowych błędów w opisywaniu zakresu prac wykonawcy oraz klauzul wzmacniających sytuację prawną zamawiającego w umowach.
 • Prawa autorskie - korzystanie z praw czy przenoszenie praw do programów komputerowych
 • Odbiory prac/produktów - Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy w ramach odbiorów, klauzul oraz zasad definiowania kryteriów odbiorów w kontekście projektów informatycznych.
 • Zmiany w umowach IT (tzw. Change requests - CR) - omówienie najistotniejszy zasad związanych z dokonywaniem zmian w ramach realizowanych projektów informatycznych, w tym w kontekście uregulowań Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wynagrodzenie - Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia kosztorysowego, klauzul związanych z rozliczeniami T&M, zasadami oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia.
 • Gwarancja i wsparcie pogwarancyjne - Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących uprawnień zamawiającego w ramach gwarancji (na przykładzie klauzul bezpiecznych i mniej bezpiecznych), klauzul określających warunki gwarancji oraz zasady realizacji wsparcia powdrożeniowego.
 • Kary umowne - Omówienie istoty i znaczenia kar umownych w umowach, typowych zapis regulujących kary umowne oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących kar umownych.
 • Odpowiedzialność - Omówienie istoty i znaczenia zapisów dotyczących zasad odpowiedzialności w umowach, typowych klauzul umownych w tym zakresie oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących zasad i warunków odpowiedzialności.
 • Wyjście z umów IT (rozwiązanie, a odstąpienie) - Omówienie najważniejszych modeli zakończenia współpracy w ramach projektów informatycznych, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi i związanych z nimi konsekwencji prawnych, a także wzajemnych rozliczeń stron umowy. Zasady tworzenia bezpiecznych scenariuszy wyjścia z umowy.
 • Podsumowanie.

Warsztaty: Umowy na usługi i systemy IT

Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty: Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT.

Program warsztatów:

 • Rezultaty wdrożeń i dostaw w ramach IT, a przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Czy to co jest dostarczana jest na pewno tym co chcemy dostarczyć albo tym co chcemy otrzymać?
 • Program komputerowy i dokumentacja jako główne elementy dostaw i wdrożeń. Jaka ich ochrona prawna ma znaczenie w praktyce?
 • Zmiany programu komputerowego i dokumentacji, a prawa do opracowania. Odwieczny dylemat kto i do czego ma prawa?
 • Utwór wspólny, a utwór łączony – znaczenie w praktyce, szczególnie w przypadku konsorcjum i prac prowadzonych z udziałem podwykonawców.
 • Rodzaje praw autorskich – prawa majątkowe i osobiste wraz z wątkiem praw podwykonawców i pracowników.
 • Umowa licencji czy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Na jakim etapie powinna pojawić się taka refleksja i do jakich konkluzji prowadzić?
 • Umowa licencji (modele, treść, zakres praw). Czy wybór modelu i decyzja co do zakresu praw mają znaczenie?
 • Sublicencja czy cesja praw, a dystrybucja programu komputerowego w programie partnerskim.
 • Czy zawsze dalsza licencja jest dopuszczalna? Z jakimi konsekwencjami wiąże się brak refleksji w tym temacie?
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (model, treść, zakres praw). Dlaczego czasem warto skierować negocjacje w tę stronę.

Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT

Współpraca Biznesu i Informatyki - IT-Business Alignment w praktyce

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na warsztaty: Współpraca Biznesu i Informatyki czyli IT-Business Alignment w praktyce.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które: są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT (CIO i dyrektorzy IT), są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami, których działanie w istotnej mierze zależy od IT, dążą do integracji procesów decyzyjnych w obszarach biznesu i IT, pragną zapewnić, że potrzeby biznesu „przekładają się” na konkretne zdolności IT.Program warsztatów:

Współpraca IT i Biznesu (w praktyce)

 • Zagadnienia współpracy w kontekście transformacji cyfrowej
 • Współpraca a charakter organizacji
 • Stan współpracy na świecie
 • Wnioski z badania HDI (luty/marzec 2017)
Ocena współpracy IT i Biznesu (prezentacja metody)
 • Dlaczego dwuwymiarowy model współpracy
 • Obszary współpracy
 • Aspekty współpracy
 • Etapy rozwoju współpracy
 • Metodyka oceny współpracy
Przygotowanie do oceny (podstawowe ustalenia)
 • Cel oceny współpracy
 • Beneficjenci oceny
 • Zakres oceny
 • Techniki oceny współpracy
 • Zespół oceniający
Wartość oczekiwana etapu współpracy w obszarach (ćwiczenie nr 1)
 • Omówienie etapów rozwoju
 • Ocena intuicyjna etapu
 • Wartość oczekiwana oceny
 • Prezentacja na wykresie radarowym
 • Wnioski z ćwiczenia
Ocena aspektów współpracy (ćwiczenie nr 2)
 • Ocena procesów
 • Analiza aspektów
 • Przegląd aspektów
 • Wnioski z ćwiczenia
Ocena współpracy w obszarach (ćwiczenie nr 3)
 • Transpozycja ocen
 • Analiza obszarów
 • Ustalenie etapu
 • Prezentacja na wykresie radarowym
 • Wnioski z ćwiczenia
Poprawa współpracy (ćwiczenie nr 4)
 • Wybór obszarów
 • Określenie aspektów
 • Zdefiniowanie działań
 • Ustalenie CSF i KPI
 • Wnioski z ćwiczenia
Podsumowanie warsztatów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ankieta satysfakcji
 • Dyplomy dla Uczestników

Współpraca Biznesu i Informatyki - IT-Business Alignment w praktyce

Procesy zarządzania usługami w IT

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Procesy zarządzania usługami w IT.


Program szkolenia:
Standardy stosowane w zarządzaniu IT

 • ITIL – najlepsze praktyki ITSM
 • COBIT – koncepcja IT Governance
 • IT-CMF – model dojrzałości organizacji IT
 • Lean IT – podejście na obecne czasy
Proces i zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe
 • Proces
 • Role w procesie
Usługa i model usługowy
 • Model usługowy
 • Usługa IT
 • Cykl życia Usługi
 • Zarządzanie Usługami
Procesy relacji z Biznesem
 • Strategia usług IT
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie finansami usług IT
 • Zarządzanie popytem
 • Zarządzanie poziomem usług
Procesy rozwoju i zmian
 • Zarządzanie portfelem usług IT
 • Zarządzanie zmianami
 • Koordynacja projektów
 • Weryfikacja i testowanie usług
 • Zarządzenie wersjami i wdrożeniami
Procesy dostarczania usług
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Zarządzanie pojemnością
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ciągłością usług IT
Procesy utrzymania usług
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Doskonalenie usług
Procesy wsparcia użytkowników
 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Zarządzanie incydentami
 • Realizacja wniosków
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu
 • Zarządzanie wiedzą w Service Desku

Procesy zarządzania usługami w IT

Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT.
Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania problemami oraz praktycznych umiejętności ich diagnozowania.

Program szkolenia:
Proces i zarządzanie procesowe

 • Zarządzanie procesowe
 • Proces
 • Role w procesie
Funkcje i procesy kluczowe dla Zarządzania Problemami
 • Funkcje operacyjne IT
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zmianami
Procesy Zarządzania Problemami
 • Problem i Zarządzanie Problemami
 • Proaktywne (prewencyjne) Zarządzanie Problemami
 • Reaktywne Zarządzanie Problemami
 • Relacje z innymi procesami i miejsce w organizacji
Techniki obsługi problemów
 • Metoda IMPACT
 • Kanban
 • Analiza „poziomu bólu”
 • Analiza Kepner-Tregoe
Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Myślenie kreatywne
 • Myślenie krytyczne i metody rozumowania
 • Skuteczne zadawanie pytań
 • Proces diagnozowania
Przegląd metod jakościowych diagnozowania
 • Metoda FMEA
 • Burza mózgów
 • Używanie diagramu Ishikawy
 • Analiza Pareto-Lorenza
Przegląd metod ilościowych diagnozowania
 • Analiza przyczyn źródłowych (metoda RCA)
 • Analiza chronologiczna
 • Metoda FTA
 • Wykorzystanie technik dekompozycji
Podsumowanie szkolenia
 • Krytyczne czynniki sukcesu i praktyczne rady
 • Pytania
 • Ankiety satysfakcji i dyplomy

Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT

Analiza przypadku i projektowanie rozwiązania

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Analiza przypadku i projektowanie rozwiązania.
Proponujemy wsparcie projektowe. Zatrudnienie do rozwiązania problemu doświadczonego eksperta w roli prowadzącego warsztat, skraca czas znalezienie rozwiązania i daje znacznie lepszy efekt w o wiele krótszym czasie i niższym kosztem. Zamiast wielu kosztownych dla firmy dni poświęcanych na burze mózgów i przetwarzanie jej rezultatów, z ryzykiem uzyskania miernego rezultatu (czyli także koszt niskiej jakości efektów pracy), proponuję przekazanie mi materiałów opisujących problem i wspólne omówienie i opracowanie rozwiązania z moim merytorycznym wsparciem.

Procedura skorzystania z tej usługi to:
zdefiniowanie oczekiwanego produktu warsztatu,
ustalenie agendy,
złożenie zamówienia,
bezpieczne przekazanie materiałów minimum na siedem dni przed warsztatem (w celu przygotowania się),
przeprowadzenie warsztatu.

Cena: 6000 zł

Analiza przypadku i projektowanie rozwiązania

Modelowanie procesów biznesowych z BPMN

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na warsztaty: Modelowanie procesów biznesowych z BPMN.

Warsztaty organizowane przy zgłoszeniu min. 3 osób.

Program warsztatów:

Kluczowe elementy opisujące firmę
Strategia i taktyka działania
Zasoby ludzkie – struktura organizacyjna
Zasoby informacyjne - dokumenty
Paradygmat procesowy – wewnętrzny łańcuch wartości
Pragmatyka modelowania procesów biznesowych i procedur
Definicja procesu biznesowego – której używać?
Kluczowe elementy notacji BPMN
Współpraca pomiędzy organizacjami
Omówienie modelowej firmy
Warsztat:
Omówienie celu ćwiczenia
Praca z modelami
Analiza i identyfikacja procesów end-to-end
Analiza i identyfikacja podprocesów
Analiza i modelowanie komunikacji między procesami
Analiza i modelowanie procesów standardowych (powtarzalnych)
Sterowanie procesami – reguły biznesowe
Stosowanie reguł biznesowych
Omówienie przykładu, wnioski i zalecenia
Zakończenie

Modelowanie procesów biznesowych z BPMN

Warsztaty Technik analitycznych i projektowych

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na Warsztaty Technik analitycznych i projektowych.
Warsztaty z zakresu stosowania wybranych technik w szczególności: notacji i diagramów, identyfikacji procesów, klas, stosowania wzorców analitycznych. Oparte są prawdziwych zanonimizowanych dokumentach z jakimi spotykałem się w projektach.

Cena: 900 zł

Warsztaty Technik analitycznych i projektowych

Zwinne zarządzanie backlogiem

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na szkolenie: Zwinne zarządzanie backlogiem.
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zbierania i analizowania wymagań, tworzenia i utrzymywania backlogu (listy wymagań), pracy z User Stories, dekompozycji wymagań, identyfikowania potrzeb interesariuszy i maksymalizowania wartości biznesowej.

Program szkolenia:
1. Podejście zwinne, kontra klasyczne
2. Specyfika iteracyjnego podejścia do pracy
3. Backlog - tworzenie i utrzymywanie
4. Cykl życia wymagań w metodykach zwinnych
5. User Stories, czyli historyjki użytkownika
5.1. Praca z User Stories
5.2. User Stories i kryteria akceptacji (HLAC)
5.3. Warsztat pracy z User Stories
5.4. Dzielenie User Stories
6. Story Mapping, roadmapa czyli wizja w projekcie
7. Impact Mapping
8. Projekt zwinny, a terminy wdrożeń
8.1. Release planning
9. Szacowanie wymagań
10. Zależności pomiędzy wymaganiami
10.1. Określanie MVP dla wymagań zależnych
10.2. Struktura zespołu, a zależności
11. Wartość
11.1. Identyfikowanie interesariuszy i ich potrzeb
11.2. Jak sobie poradzić z upartym klientem?
12. Priorytetyzacja
12.1. ROI (Return On Invenstment)
12.2. MoSCoW
12.3. Hundred Dollar Method

Cena: 1660 zł

Zwinne zarządzanie backlogiem

Analiza i modelowanie z wykorzystaniem User Stories i Story Mapping

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Zapraszamy na warsztaty: Analiza i modelowanie z wykorzystaniem User Stories i Story Mapping.

Program szkolenia:
1. Po co w ogóle zwinne podejście?
2. Agile Mindset w kontekście maksymalizowania dostarczanej wartości
3. MVP czyli jak pracując mniej dostarczać tego, z czego zadowolony będzie klient
4. Iteracyjne wytwarzanie - wady i zalety
5. Cykl życia wymagań w metodykach zwinnych
6. Tworzenie i zarządzanie backlogiem
7. User Stories, czyli historyjki użytkownika
8. Dzielenie User Stories
9. Story Mapping czyli wizja w projekcie
10. Impact Mapping
11. Dekompozycja wymagań na przykładach
12. Jak wycenić wymaganie?
13. Obsługa zależności pomiędzy wymaganiami
14. Ćwiczenia praktyczne

Cena: 1200 zł

Analiza i modelowanie z wykorzystaniem User Stories i Story Mapping