Szkolenia menedżerskie - Usluger.pl

Menadżer to osoba zarządzająca wyższego szczebla niż specjalista. Menadżerowie zazwyczaj mają pod swoją opieką pracowników niższego szczebla i wymaga się od nich o wiele więcej umiejętności. Czy wiesz jak zmotywować pracownika do działania, bez zwiększania jego wynagrodzenia i w taki sposób aby miał z tego satysfakcję? A może brakuje Ci umiejętności z zakresu budowania zgranego zespołu? Jeżeli tak szkolenie menadżerskie jest dla Ciebie. Dowiesz się na nim jak stawiać granice, jak budować autorytet, jak delegować obowiązki praz dawać informację zwrotną. W tym katalogu odnajdziesz firmy mające w swoim portfolio tego typu szkolenia.

Mentoring interpersonalny

Wykonawca: Gabinet psychoterapeutyczny PROMISE Wioletta Siajkowska

Proponujemy mentoring interpersonalny. Jest to metoda szkolenia i adaptacji pracowników, która polega na prowadzeniu i opiece przez mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji ścieżki zawodowej osoby, bądź grupy osób. W pracy kładziemy szczególny nacisk na:
- skuteczną komunikację,
- współpracę i budowanie zespołu,
- wykorzystywanie kompetencji i inteligencji emocjonalnej w kierowaniu i zarządzaniu,
- budowanie relacji interpersonalnych,
- spożytkowanie sytuacji konfliktowych i ich zamiana we współdziałanie.
Dostosowujemy tematykę do potrzeb firmy. Umożliwiamy znajdowanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Realizujemy zlecenia dla menadżerów najwyższego szczebla, proponujemy nowe rozwiązania, wspomagamy ich realizację monitorując efekty wspólnej pracy.
Nasza oferta skierowana jest do firm i przedsiębiorstw m.in.:
- przyszłej i aktualnej kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,
- specjalistów zarządzania i marketingu,
- pracowników działów interpersonalnych
- pracowników działów obsługi i sprzedaży
- wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym
Koszt mentoringu interpersonalnego zależy od wielkości grupy i podlega indywidualny negocjacjom z klientem. Wielkość grupy: do 15 osób.

WARSZTAT Ocena efektywności inwestycji i wycena przedsiębiorstwa

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Szkolenie dla osób:
> które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych oraz umieją sporządzać plan finansowy, w tym w szczególności rachunek przepływów pieniężnych
> wiedzą czym jest wycena i wartość przedsiębiorstwa oraz wiedzą już o innych niż DCF metodach wyceny oraz chciałyby dowiedzieć się o podstawowej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych – NPV oraz o wycenie przedsiębiorstwa metodą DCF i umieli je zastosować (w bardzo prostych przypadkach.

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje po zakończonym warsztacie (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka

Zakres tematyczny szkolenia:
-Metodologia wyceny przedsiębiorstw
-Koncepcja metod NPV i DCF
-Szacowanie wartości pieniądza w czasie
-Szacowanie stopy dyskontowej
-Wyznaczanie efektywności inwestycji za pomocą miernika NPV
-Wyznaczanie wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF

Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa na zakończenie warsztatu!

Cena: 399.75 zł

WARSZTAT Podstawy wyceny przedsiębiorstw

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na WARSZTAT: „Podstawy wyceny przedsiębiorstw na podstawie metod majątkowych, rynkowych i mieszanych”.

Zakres tematyczny szkolenia:
> Wycena przedsiębiorstwa a wartość przedsiębiorstwa i cena sprzedaży
> Metody wyceny przedsiębiorstw
> Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw
> Wskaźniki rynku kapitałowego
> Metody rynkowe wyceny przedsiębiorstw
> Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw
> Zbiorcza analiza porównawcza metod majątkowych, rynkowych i mieszanych.

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje po zakończonym warsztacie (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka

Formy prowadzenia warsztatu:
> dyskusja
> ćwiczenia obejmujące korekty wartości wybranych pozycji aktywów przedsiębiorstwa
> zadania na wyznaczanie wskaźników rynku kapitałowego i ustalanie wartości firmy metodami rynkowymi, majątkowymi i mieszanymi.

Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa na zakończenie warsztatu!

Cena: 399.75 zł

WARSZTAT Jak sporządzić plan finansowy?

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na WARSZTAT "Jak sporządzić plan finansowy? Prognoza sprawozdań finansowych i ocena efektywności inwestycji".

Zakres tematyczny:
- Wyznaczanie raty kapitałowej i odsetkowej kredytu
- Prognozowanie wielkości majątku obrotowego oraz zobowiązań krótkoterminowych
- Prognozowanie wyników finansowych (RZiS i Bilansu).
- Prognozowanie przepływów pieniężnych i ocena ryzyka utraty płynności
- Ocena przewidywanej kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych
- Ocena efektywności inwestycji na podstawie miernika NPV

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje po zakończonym warsztacie (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka

Formy prowadzenia warsztatu:
> dyskusja
> zadania obejmujące prognozę sprawozdań finansowych i wyznaczanie efektywności inwestycji

Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa na zakończenie warsztatu!

Cena: 399.75 zł

WARSZTAT Analiza finansowa dla średniozaawansowanych

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Warsztat adresowany do osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych oraz umieją oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników oraz chciałyby poznać bardziej zaawansowane metody oceny przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ryzyka.

Warsztat ma charakter czysto praktyczny i odbywać się będzie w formie dyskusji, zadań na wyznaczanie mierników /wskaźników finansowych /analizy wrażliwości oraz analizy przypadków.

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka.

Zakres tematyczny:
1/ Ocena ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa na podstawie modelu dyskryminacyjnego
2/ Operacyjne, finansowe i całkowite ryzyko przedsiębiorstwa
3/ Próg rentowności i margines bezpieczeństwa – pomiar i interpretacja
4/ Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita – pomiar i interpretacja
5/ Analiza przyczynowa – model du Ponta
6/ Analiza wrażliwości.

Cena: 399.75 zł

WARSZTAT Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Warsztat ma charakter czysto praktyczny i odbywać się będzie w formie dyskusji, prostych ćwiczeń sprawdzających zrozumienie sprawozdań finansowych, zadań z zakresu wyznaczania struktury i dynamiki firmy oraz analizy przypadków.

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje po zakończonym warsztacie (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka - Główny Doradca Ekonomiczno-Finansowy, praktyk gospodarczy od 1997r., wykładowca akademicki.

Tematyka szkolenia obejmuje:
1. Co to jest wskaźnik finansowy?
2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa.
3. Ocena płynności przedsiębiorstwa.
4. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa.
5. Ocena sprawności wykorzystania majątku.
6. Ocena ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa na podstawie modelu dyskryminacyjnego.

Zapewniamy materiały dydaktyczne!

Na zakończenie warsztatu każdy kursant otrzymuje certyfikat uczestnictwa!

Cena: 399.75 zł

WARSZTAT Podstawy ‘czytania’ sprawozdań finansowych dla niefinansistów

Wykonawca: DCF Dotacje Consulting Finanse Sp. z o.o.

Warsztat kierowany jest do osób, które chciałyby zrozumieć co jest zapisane i co można m. in. „wyczytać” o firmie ze sprawozdań finansowych.

Warsztat ma charakter czysto praktyczny i odbywać się będzie w formie dyskusji, prostych ćwiczeń sprawdzających zrozumienie sprawozdań finansowych, zadań z zakresu wyznaczania struktury i dynamiki firmy oraz analizy przypadków.

Zajęcia obejmują 8h lekcyjnych oraz konsultacje po zakończonym warsztacie (2h).

Prowadzącym warsztat jest dr Dariusz Stronka - Główny Doradca Ekonomiczno-Finansowy, praktyk gospodarczy od 1997r., wykładowca akademicki.

Tematyka warsztatu obejmuje:
1. Zakres informacyjny sprawozdań finansowych.
2. Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat.
3. Analiza sald z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Zapewniamy materiały dydaktyczne!

Na zakończenie warsztatu każdy kursant otrzymuje certyfikat uczestnictwa!

Cena: 399.75 zł

Akademia coachingu dla liderów produkcji

Wykonawca: New Players Poland sp. z o. o.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST AKADEMIA COACHINGU?

Dla liderów produkcji, chcących rozwijać u swoich pracowników kompetencje zarządzania poprzez rozmowę coachingową.
Dla firm wdrażających coachingowy styl zarządzania.
Dla bezpośrednich podwładnych liderów produkcji, którzy w tym programie uczą się, jak zarządzać zespołami pracowników produkcyjnych.


ZAŁOŻENIA AKADEMII COACHINGU:

Zarządzanie na wszystkich szczeblach kierowania wymaga umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, motywujących podwładnych do zaangażowania i samodzielności w codziennej pracy.
Prowadzenie takich rozmów wymaga od przełożonych zaplanowania na nie czasu i uświadomienia korzyści, wiążących się z coachingowym stylem zarządzania.
AKADEMIA COACHINGU kształtuje i wzmacnia nawyki odbywania rozmów w miejscu pracy, uczy jak je prowadzić i w jaki sposób wykorzystywać ich efekty.
Krótkie lekcje w Akademii oparte są na grze KLAPEX. Sytuacje z gry stanowią pretekst do prowadzenia rozmów coachingowych, treningu umiejętności komunikacyjnych i budowania nawyku prowadzenia rozmów rozwojowych w miejscu pracy.

KLAPEX to firma produkcyjna, w której produkuje się klapki różnego asortymentu. Pracuje w niej około stu osób, tworząc dział produkcji i działy wspierające. Jak w każdej firmie, są dni, gdy wszystko „idzie jak z płatka” i takie, gdzie trzeba „gasić pożary”. Każda karta w grze to trudna sytuacja, przed którą stoi lider produkcji. Jego zadaniem jest wybranie najlepszego narzędzia kierowniczego, służącego załagodzeniu konfliktu, ale również niedopuszczeniu do pojawienia się takiej samej sytuacji w przyszłości. W zależności od dokonanego wyboru, gracze uzyskują odpowiednią ilość punktów.

CZAS TRWANIA AKADEMII COACHINGU:
Od kilku tygodni do kilku miesięcy

Siła przywództwa - szkolenie dla Zarządu

Wykonawca: New Players Poland sp. z o. o.

SIŁA PRZYWÓDZTWA to projekt, który od trafnej diagnozy pozwala przejść do synergicznego zespołu, doświadczającego satysfakcji z własnej pracy. Towarzyszymy zespołowi w budowaniu zaufania i otwartej komunikacji. Przekładają się one na zaangażowanie w realizację wspólnego celu.
SIŁA PRZYWÓDZTWA to program, którego autorami są menedżerowie – nikt lepiej od nich samych nie wie, czego potrzebują podlegli im pracownicy. Projekt opiera się na założeniu, że konsultanci zewnętrzni (my) znają pytania, metody, techniki i mechanizmy, które pojawiają się w zespołach, a menedżerowie (wy) potrafią wypełnić je treścią. Traktujemy organizację jak organizm, który potrzebuje indywidualnego podejścia, aby w pełni mógł rozwinąć swój potencjał.
Podczas warsztatów w ramach programu SIŁA PRZYWÓDZTWA nie tylko spojrzysz z lotu ptaka na siebie, swój zespół i całą organizację, aby zobaczyć mocne strony, niedoskonałości i wąskie gardła, ale też stworzysz plan konkretnego działania, które pozwoli pokonać istniejące ograniczenia. Każdy menedżer, który będzie brał udział w projekcie, stanie się jego współautorem. Oznacza to realne zmiany w organizacji – zespół menedżerski porzuci swoje silosy i będzie strategicznie myślał o zarządzaniu, wzrosną kompetencje średniej i niższej kadry kierowniczej oraz satysfakcja z pracy i zaangażowanie wszystkich pracowników.


DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:


Zarządy firm.
Zespoły menedżerskie.


KIEDY WARTO PRZEPROWADZIĆ PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:

Gdy menedżerowie pracują bardziej operacyjnie niż strategicznie.
Gdy dyrektor firmy angażowany jest przez poszczególnych menedżerów w podejmowanie przez nich decyzji.
Gdy w organizacji jest słaba współpraca między działami.
Gdy wyniki biznesowe firmy są niesatysfakcjonujące.
Gdy badanie satysfakcji pracowników pokazuje ich niezadowolenie.

Szkolenia w pigułce - szkolenie menedżerskie

Wykonawca: New Players Poland sp. z o. o.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM SZKOLENIA W PIGUŁCE?

dla osób, które wcześniej uczestniczyły w cyklach szkoleń, ale nie korzystają ze zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy;
dla pracowników, którym trudno jest odejść od swoich stanowisk pracy na kolejne dwudniowe szkolenie;
dla pracowników, którym zależy na trenowaniu wybranego narzędzia menedżerskiego;


ZAŁOŻENIA PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

Zarządzanie na wszystkich szczeblach kierowania wymaga konkretnych umiejętności: delegowania, egzekwowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnej.
Szkolenia w pigułce są skoncentrowane na utrwalaniu konkretnych technik, potrzebnych w codziennej pracy.
Wprowadzane podczas 3,5-godzinnych Szkoleń w Pigułce wybrane narzędzia menedżerskie są trenowane pomiędzy kolejnymi szkoleniami w miejscu pracy przy wykorzystaniu Gier Poszkoleniowych (20-minutowe rozgrywki). W ten sposób zarówno wiedza zdobyta na sali szkoleniowej, jak i umiejętności trenowane podczas rozgrywek przenoszą się do miejsca pracy.
Rozgrywki prowadzone pomiędzy Szkoleniami w Pigułce oparte są na Grach Poszkoleniowych: KLAPEX, W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCY, POLIGON MENEDŻERSKI, PROSTO Z MOSTU. Ich celem jest trenowanie poznanych wcześniej technik i narzędzi menedżerskich oraz utrwalanie nawyku stosowania ich w praktyce. Szczegółowy opis gier znajduje się na stronie www.newplayers.pl

CZAS TRWANIA PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

od kilku miesięcy do rokuORGANIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

Szkolenia w pigułce to propozycja rozłożenia procesu uczenia się pomiędzy salę szkoleniową i miejsce pracy.
Uczestnicy po każdym szkoleniu trwającym 3,5 godziny rozgrywają kolejne rundy wybranej gry i trenują poznane techniki według ustalonego harmonogramu.
Uczenie się bazuje na zasobach pracowników, wyzwala pozytywną energię i wzmacnia posiadane kompetencje oraz kształtuje i utrwala pozytywne nawyki.

W poszukiwaniu źródeł mocy - szkolenie dla kierowników

Wykonawca: New Players Poland sp. z o. o.

Jak skutecznie zmotywować pracownika i zaangażować w pracę? – to pytanie najczęściej zadają menedżerowie naszym trenerom. Kluczem do sukcesu w motywowaniu jest zrozumienie, że każdy pracownik jest inny i dla każdego z nich motywacja jest inna. Niektórych inspiruje nagroda finansowa, inni pragną awansu. Dla kogoś motywacją jest stabilna sytuacja, a są pracownicy, których pociąga zmiana, lubią ryzykować.
Gra szkoleniowa„W poszukiwaniu źródeł mocy” utrwala uniwersalną zasadę motywowania – pozwala spojrzeć na każdego podległego indywidualnie i poszukać jego „źródeł mocy”. Być może to okazja współpracy z inspirującym zespołem, może uczestnictwo w interesującym go projekcie, bądź nadane uprawnienia.
Nauczysz się określać profil motywacyjny swojego pracownika, dobierać najbardziej motywujące go argumenty i zobaczysz, jaki efekt zyskasz od prowadzonej z nim rozmowy. Dzięki rozgrywkom w tej grze szybko zdobędziesz umiejętności słuchania i diagnozowania swoich pracowników i dzięki temu będziesz o wiele bardziej skuteczny w roli motywującego kierownika.

Cena: 5000 zł

Leadership - Przywództwo

Wykonawca: RHR +

Każdy lider charakteryzuje się specyficznymi cechami osobowości, które pozwalają mu na zarażanie entuzjazmem i inspirowanie pracowników. Jedną z nich jest charyzma. Podstawowe znaczenie słowa charyzma, to „dar boży”. Dzisiaj określa się charyzmatyczną osobę wyjątkową, wyróżniającą się swoimi umiejętnościami i zachowaniem na tle reszty społeczeństwa. Jednak nie każdy lider musi być charyzmatyczny. Z drugiej strony, nie każdy zespół potrzebuje charyzmatycznego lidera. Najważniejsze jest wypracowanie autorytetu, ponieważ to on pozwala w realny sposób wpływać na pracę członków zespołu. Świadome przywództwo pomaga rozwijać indywidualny potencjał pracowników, odkrywać ich talenty czy nieujawnione kompetencje, żeby w rezultacie wspólnie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: budowania autorytetu lidera, czynników angażujących pracowników, technik motywacyjnych, metod pozytywnego wywierania wpływu, udzielania informacji zwrotnych, umiejętnego organizowania pracy, podnoszenia efektywności zespołu, rozwijania potencjału pracowników, rozwiązywania konfliktów, poznania narzędzi przywódczych, zarządzania zmianą czy inspirowania pracowników.

Więcej informacji na stronie http://rhrplus.pl/leadership-przywodztwo

Budowanie zespołu

Wykonawca: RHR +

Mimo tak oczywistych stwierdzeń, bardzo często dochodzi do zaburzeń pracy w zespole, ze względu na odmienne wizje czy źle przypisane funkcje. Czasami też dochodzi do sytuacji gdy kierownik zespołu wymaga współpracy między osobami powodującymi konflikty lub trudne sytuacje, co w konsekwencji wpływa na spadek efektywności pozostałych pracowników.

Kadra managerska/kierownicza w głównym stopniu odpowiada za prawidłową pracę podległych pracowników. Będąc na pierwszej linii frontu, są w stanie najszybciej identyfikować talenty, ocenić potencjał i predyspozycje członków zespołu oraz co najważniejsze stworzyć atmosferę i klimat konstruktywnej pracy opartej na wzajemnej pomocy i zaufaniu. Kadra managerska powinna także znać swoje mocne strony i obszary do rozwoju, po to aby rozwijać konkretne kompetencje, nieodzowne w kierowaniu zespołami o różnym charakterze.

W trakcie szkolenia poszerzymy wiedzę i umiejętności uczestników m.in. w zakresie: efektywnej komunikacji z pracownikami, barier w przepływie informacji, faz rozwoju zespołu, podnoszenia skuteczności współpracy, zaangażowania pracowników, technik motywowania, budowania pozytywnych relacji, stylów zachowań i ról zespołowych, reagowania na trudne sytuacje czy konstruowania informacji zwrotnej.

Delegowanie zadań i obowiązków

Wykonawca: RHR +

adra managerska często podkreśla, że odpowiednie delegowanie nie tylko ułatwia pracę kierownika, ale w głównej mierze pozwala na realizację zespołowych celów w określonym terminie, minimalizując ryzyko porażki. Wydawać by się mogło, że delegowanie to łatwy temat dla doświadczonego managera – nic bardziej mylnego.

Osoby z wieloletnim doświadczeniem, oprócz wysokich kompetencji posiadają często szereg nieprzystępnych nawyków, które nabyły na przestrzeni lat pracy w różnych strukturach. Niektóre maniery mają istotny wpływ na styl kierowania podległymi zespołami. Mianowice może dojść do sytuacji, w której manager chce sprawować pełną kontrolę nad każdym aspektem pracy zespołu. Może to wynikać z błędnego przekonania o własnej nieomylności i braku zaufania do swoich pracowników. Takie zachowania są destrukcyjne i powodują dezorganizację pracy, dlatego koniecznym jest zmiana sposobu działania, poszerzenie swojej perspektywy, a co najważniejsze przekonanie o tym, że oddanie części odpowiedzialności może rozwijać zespół, potencjał oraz samodzielność pracowników, co prowadzi do wzrostu efektywności zespołu.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: diagnozy stylu komunikacji, zasad i procedur delegowania, wyznaczania jasnych celów, barier i ograniczeń w delegowaniu, monitorowania wykonywanych zadań, skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania, budowania zaangażowania pracowników, metod i technik delegowania, dobierania zadań do kompetencji pracownika, przekazywania informacji zwrotnej czy trudnych rozmów z pracownikiem.

więcej informacji na: rhrplus.pl/delegowanie

Zarządzanie zmianą

Wykonawca: RHR +

Kadra managerska jest odpowiedzialna za realizację strategii przedsiębiorstwa, dlatego od niej w głównej mierze, jako wykonawców projektu, zależy tempo wprowadzania zmian oraz diagnoza czynników, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ich wprowadzenie. Managerowie powinni również pamiętać, o tym, że wprowadzanie zmian to jeden z etapów, a kolejną o wiele trudniejszą częścią jest ich utrzymanie. Może się okazać, że pracownicy mimo początkowej akceptacji, nie wprowadzają w życie usprawnień i działają wg starych schematów. Oczywiście wszystko wymaga czasu i nie należy zbyt bardzo przejmować się pierwszymi niepowodzeniami, jednak monitorowanie postępów i dbanie o ciągły rozwój jest konieczne do sprawnego funkcjonowania organizacji. Kadra managerska powinna być odpowiednio przygotowana i posiadać konkretne kompetencje, a wtedy ich wysiłek, dzięki umiejętnemu zarządzaniu zmianą, przyniesie wiele korzyści dla firmy i pracowników.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: mechanizmów wpływających na wdrażanie zmian, planowania i ustalania priorytetów, sposobów informowania o zmianach, narzędzi skutecznej komunikacji, reagowania na trudne sytuacje, monitorowania procesu wprowadzenia zmian, procesu podejmowania decyzji, radzenia sobie z oporem i problemami przed wprowadzaniem zmian czy wsparcia i rozwoju pracowników w procesie zmian.