Sporządzanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEO-PROJEKT INVEST Sp. z o.o.

Zajmujemy się tworzeniem map sytuacyjno-wysokościowych. Proponujemy mapy zarówno w formacie cyfrowym, jak i analogowym.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Marcin Fabia

mapy do celów projektowych pod projekty różnego rodzaju budynków oraz obiektów liniowych takich jak drogi i sieci uzbrojenia terenu

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: INTER-GEO Łukasz Doleżych

Mapę do celów projektowych sporządza się dla projektowanych obiektów + dodatkowy pas 30 m dookoła inwestycji.

Wytyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: INTER-GEO Łukasz Doleżych

Wytyczenie obiektów budowlanych polega na wyznaczeniu projektowanych budynków lub budowli w terenie w odniesieniu do granic i elementów zagospodarowania terenu.

Wytyczenia geodezyjne

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Marcin Fabia

wytyczenia budynków mieszkalnych, wytyczenia sieci uzbrojenia terenu, wytyczenia przyłączy

Pomiary powykonawcze

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Marcin Fabia

pomiary powykonawcze do odbioru budynku, pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze przyłaczy,

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Marcin Fabia

geodezyjna obsługa inwestycji takich jak budowy obiektów drogowych, obiektów użyteczności publicznej, sieci uzbrojenia terenu, i innych obiektów budowlanych.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi geodezyjne TOM MAP Tomasz Bielicz

Jeśli chcesz budować dom, potrzebujesz podzielić działkę - skorzystaj z usług naszej firmy geodezyjnej. Wykonamy podział działki, mapę do celów projektowych, tyczenie budynku z przyłączami a po zakończonej inwestycji mapę do odbioru powykonawczego

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi geodezyjne TOM MAP Tomasz Bielicz

Jeśli chcesz budować dom, potrzebujesz podzielić działkę - skorzystaj z usług naszej firmy geodezyjnej. Wykonamy podział działki, mapę do celów projektowych, tyczenie budynku z przyłączami a po zakończonej inwestycji mapę do odbioru powykonawczego

USŁUGI GEODEZYJNE

Wykonawca: Geowizja Usługi Geodezyjne Paweł Śliwecki

USŁUGI GEODEZYJNE, WYTYCZENIE, INWENTARYZACJA, MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH, OBSŁUGA INWESTYCJI, PODZIAŁY, ROZGRANICZENIA

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Tomar s.c. Marek Łatacz Tomasz Oleksiak

 • sporządzanie map do celów projektowych analogowych i cyfrowych w tym

modele przestrzenne terenu 3D;

 • opracowanie map własnościowych;

 • aktualizacja map zasadniczych;

 • pomiary realizacyjne : tyczenie budynków, budowli, dróg, sieci uzbrojenia terenu;

 • geodezyjna obsługa montażu maszyn, urządzeń, konstrukcji;

 • pomiary pionowości, odkształceń, osiadań i przemieszczeń budowli oraz urządzeń przemysłowych (kominy, suwnice itp.);

 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne : budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu;

 • pomiary wykonywane w celu ustalenia mas ziemnych;

 • przekroje poprzeczne i podłużne;

 • pomiary obiektów wodnych, drogowych i kolejowych;

 • zakładanie i modernizacja osnów;

 • inne pomiary i opracowania geodezyjne wg zamówień nietypowych.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: MG GEODEZJA Geodeta

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Geodeta wykonując mapę do celów projektowych, dokonuje aktualizacji treści mapy zasadniczej, znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do zgodności z sytuacją terenową.

Usługi geodezyjne i kartograficzne

Wykonawca: Geo-Net Pracownia Geodezyjna

Proponujemy usługi geodezyjne oraz kartograficzne. Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, a także inwentaryzacje powykonawcze.

Inwentaryzacja powierzchni lokalu

Wykonawca: MAZUR GEO

Wykonywany jest pomiar wszystkich pomieszczeń lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Kompletowana jest dokumentacja tekstowa i graficzna zawierająca obliczenia pola powierzchni danego lokalu. Dokumenty składane są do Wydziału Architektury Urzędu Miasta.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca: MAZUR GEO

 • Pomiar budynków i budowli,
 • Pomiar sieci uzbrojenia terenu przed zasypaniem,
 • Pomiar urządzeń oraz armatury,
 • Pomiar innych elementów zagospodarowania,
 • Dokonanie zmian użytku na działce/kach,
 • Porównanie przebiegu wykonanych sieci z ZUD,
 • Złożenie operatu z inwentaryzacji powykonawczej,
 • Dostarczenie dokumentacji zleceniodawcy.