Geodeci i projektanci - projekty architektoniczny, kosztorysy budowlane i inne usługi projektowo-geodezyjne

Przygotowanie do każdej inwestycji związanej z nieruchomościami oznacza zapotrzebowanie na usługi projektowo-geodezyjne. Przy wyznaczaniu terenu niezbędne są pomiary geodezyjne. Następnym etapem są projekty architektoniczne i kosztorysy budowlane. Pamiętaj, że im lepiej zaplanujesz całe przedsięwzięcie, tym sprawniej będzie ono przebiegało i unikniesz ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami. Zdaj się na fachowców, którzy wykonają za Ciebie specjalistyczne prace, takie jak szacowanie wartości obiektu czy ekspertyzy budowlane.

Fotogrametria i usługi dronem

Wykonawca: 3G Geodezja Gerard Grześlak

Ortofotomapy
Pomiar objętości mas ziemnych
Numeryczny model terenu i pokrycia terenu
Monitoring postępu prac budowlanych
Pomiar i kontrola miejsc niedostępnych i niebezpiecznych
Dokumentacja fotograficzna z drona

Podziały nieruchomości

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEO-INF Marek Kapuściński

Oferta naszej firmy obejmuje również podział nieruchomości, czyli podział całej nieruchomości i wydzielenie z niej części, poprzez odłączenie z księgi wieczystej przynajmniej jednej działki i nadanie jej nowej, odrębnej księgi wieczystej. Umożliwia to zmianę właściciela i przeniesienie własności na nowego właściciela.
Podziały wykonujemy zarówno na zlecenia osób prywatnych jak i firm w procesach budowy dróg i obiektów użyteczności.

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEO-INF Marek Kapuściński

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonujemy po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych. Celem inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak wjazdy, parkingi itp.
W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również: inwentaryzacja obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne, których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową.
Wszystkie prace wykonujemy w oparciu o najwyższą wiedzę i na podstawie aktualnych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Prace geodezyjno-prawne

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Adam Jarosz

Prace geodezyjno-prawne:

  • podział nieruchomości
  • wznowienie znaków granicznych
  • wykaz synchronizacyjny
  • badanie ksiąg wieczystych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Adam Jarosz

Oferta naszej firmy obejmuje również pomiary sytuacyjno-wysokościowe, obejmujące takie prace jak:

  • tworzenie map do celów projektowych
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary powierzchni i kubatur lokali oraz hal produkcyjnych
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych
Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych skierowanych zarówno do osób indywidualnych jak i firm, instytucji.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Wykonawca: Kataster Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Dostarczamy dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie danego obiektu. Powstają one w wyniku pomiaru geodezyjnego przedmiotowego obiektu wykonanego w terenie. Sporządzamy operat techniczny i przekazujemy go do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu uzyskania klauzuli.
Inwentaryzacja powykonawcza obejmuje zarówno budynki, uzbrojenie terenu jak i powierzchniowe.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Ustalanie granic działki

Wykonawca: Kataster Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Wyznaczamy punkty graniczne działki. Określamy w terenie punkty załamania granicy. Dane pozyskane są na podstawie map zgromadzonych w ODGiK. Zlecenia realizujemy na terenie powiatu tarnowskiego.

Podziały nieruchomości

Wykonawca: Kataster Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Nasza oferta obejmuje także działania związane z wyodrębnieniem z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej nowych działek. Każda nowa działka otrzymuje unikalny numer. Ustalamy granice zewnętrzne działki pierwotnej oraz wyznacza punkty graniczne nowopowstałych działek. Wyróżniamy następujące tryby podziału nieruchomości: podział administracyjny, podział gruntów rolnych i leśnych, podział sądowy.
Zapewniamy profesjonalną obsługę i dostarczenie niezbędnej dokumentacji.

Tyczenie budynku/obiektu budowlanego

Wykonawca: Kataster Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Oferta naszej firmy obejmuje również działania związane z czynnościami polegającymi na wyznaczeniu w terenie charakterystycznych elementów budynku lub budowli na podstawie danych pozyskanych z projektu budowlanego.
Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na naszej stronie internetowej.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Kataster Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Zajmujemy się sporządzaniem map do celów projektowych pod większość inwestycji budowlanych - budowę domu, budynku gospodarczego, przyłącza wody, kanalizacji, prądu, gazu.
Mapa geodezyjna powstaje w wyniku aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej prowadzonej przez właściwy dla danego obszaru Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W zależności od potrzeb inwestycji mapę do celów projektowych sporządzamy się w odpowiedniej skali, najczęściej 1:1000 lub 1:500. W wyniku pomiaru geodezyjnego mapa zostaje uzupełniona o niezbędne do projektowania elementy (sytuacja, rzeźba terenu, uzbrojenie oraz granice i użytki gruntowe).
Zapewniamy profesjonalną obsługę i dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: GEOGRUNT s.c. Tomasz Lenart, Marcin Lenart

Prace geodezyjne na obiektach developerskich:

- opracowanie kameralne projektu budowlanego
- założenie osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
- wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku na poszczególnych kondygnacjach
- monitoring przemieszczeń pionowych i poziomych
- obsługa sieci uzbrojenia terenu
- inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- pomiary powykonawcze lokali mieszkalnych i użytkowych

Geodezja

Wykonawca: Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta Uprawniony mgr inż. Krzysztof Mączewski

mgr inż. Krzysztof Mączewski pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii. Usługi świadczone są na zlecenie Sądów Powszechnych, Policji i Prokuratury. Geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów podstawowych, sporządzaniem opracowań fotogrametrycznych, projektowaniem i budową obiektów inżynierskich, nanoszeniem na mapę aktualnych informacji o rozmieszczeniu przestrzennym rożnych obiektów, ewidencją gruntów i budynków, tworzeniem uporządkowanej organizacji terenów rolnych i leśnych.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Wykonawca: domo-technologie.pl

Wykonujemy projekty instalacji elektrycznych, projekty oświetlenia, kosztorysy

Badania geologiczne

Wykonawca: N-GEO Michał Niedziółka

Badania geologiczne w pełnym zakresie na terenie całego kraju dla wszystkich rodzajów inwestycji.

Mapa

Wykonawca: BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ

Mapa do celów projektowych –

Cena: 800 zł