Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GROMA Usługi geodezyjne i kartograficzne mgr inż. Adam Bryłka

Mapa do celów projektowych - materiał wyjściowy do wykonania każdego projektu budowlanego. Bez tego dokumentu niemożliwa jest realizacja jakiejkolwiek inwestycji budowlanej

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: NADI-LESZEK Angulski

pomiary syt.-wysokosciowe , podziały i rozgraniczenia ,mapy cyfrowe,obsługa inwestycji-prace realizacyjne i powykonawcze

Pomiary

Wykonawca: Pracownia Projektowo Geodezyjna Intergeo

Wykonujemy pomiary w następującym zakresie:

- wytyczenia budynków jednorodzinnych,
- wytyczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i przyłączy,
- wytyczenia osi i wskaźników budynków i budowli,
- pomiary powykonawcze, pomiary kontrolne,
- obliczanie mas ziemnych,
- zakładanie reperów roboczych i niwelację terenu,
- obsługa geodezyjna budowy,
- pomiary ukształtowania terenu,
- wyznaczanie objętości materiałów sypkich.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Wojciech Kwiatkowski

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji. Mapa może być w formie analogowej bądź numerycznej.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Opoczyńska Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Zbigniew Jurowski

Usługi geodezyjne:
mapy d/c projektowych,wytyczenia,inwentaryzacje powykonawcze,mapy podziału,mapy do działań prawnych,wznowienia granic.

Usługi geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca: GEO-GROUP. Geodezja, Szkolenia Cad, Wsparcie Techniczne

Geodezja:

• Mapy do celów projektowych
• Pomiary i opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych.
• Prace realizacyjne (tycznie budynków i budowli, pomiary kontrolne),
• Pomiary inwentaryzacje i powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu
• Pomiary mas ziemnych
• Numeryczne Modele Terenu
• Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
• Wznowienia i ustalenia granic, podziały, scalenia oraz rozgraniczenia nieruchomości
• Cyfrowe opracowania kartograficzne

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Michał Sokołowski

Pomiary geodezyjne

Skanowanie laserowe 3D

Wykonawca: KADEX Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych

- pełnowymiarowe skanowanie trójwymiarowe obiektów przemysłowych, zabytkowych oraz budynków,
- skanowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów,
- archiwizację fotograficzną,
- skanowanie detali i przedmiotów - inżynieria odwrotna
- pełną archiwizację w technologii 3D
- inwentaryzację skanerem 3D
- tworzenia rzutów, kładów, przekrojów
- pełnego i szczegółowego zwymiarowania obiektu i wszelkich detali
- precyzyjnych rysunków
- inwentaryzacji architektonicznej i archeologicznej
- modelowania 3D

Cena: 100 zł

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Geodeta Uprawniony Eugeniusz Matysiak. Usługi Geodezyjne - Rokietnica

Oferujemy:
- tyczenie obiektów budowlanych,
- pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe.

Geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca: GEO-MEG P.U.P.

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze inwestycji na etapie projektowym i budowlanym.

Obsługujemy:
- budowy dróg
- hal
- budynków
- przyłączy wody
- przyłączy gazu
itp.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Geodetics Geodezja i Kartografia

Aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt np. zagospodarowania działki

Pomiary geodezyne

Wykonawca: GIS geodezja

Kompleksowe usługi geodezyjne. Obsługa inwestycji budowlanych. Doradztwo w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Opracowania numeryczne.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Krzysztof Dembny

Kompleksowa Usługa Geodezyjne

Geodezja i kartografia

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych PRYZMAT

wykonuję wszystkie rodzaje usług geodezyjnych, a w szczególności:
- obsługa geodezyjna budownictwa (wytyczenia, inwentaryzacje, mapy do celów
projektowych)
- podziały działek budowlanych i rolnych
- wznowienia granic
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków
- zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: ASGEO Adam Szczepaniak Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Prace geodezyjne i kartograficzne:
- Mapy do celów projektowych
- Geodezyjne opracowanie projektów na potrzeby ZUD
- Tyczenia obiektów
- pomiary powierzchni
- Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
- Inne pomiary sytuacyjno- wysokościowe.
- Podziały nieruchomości
- Wznowienia granic nieruchomości